pOWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. 

WYGRANA Z PKO BP S.A.

W dniu 02.06.2023 r. wygraliśmy prawomocnie sprawę przeciwko Powszechnej Kasie Oszczędności Bankowi Polskiemu S.A.

nieważność umowy

Ustalenie nieważności umowy kredytu zawartego w 2006 r.;

zasądzenie całej dochodzonej kwoty

Zasądzenie całej dochodzonej pozwem kwoty 150.667, 83 zł wraz z odsetkami za opóźnienie;

zwrot kosztów procesu

Zasądzenie od pozwanego banku na rzecz powoda kosztów procesu w kwocie 8.100 zł.

WYGRANA Z PKO BP S.A.

W dniu 03.02.2022 r. wygraliśmy sprawę przeciwko Powszechnej Kasie Oszczędności Bankowi Polskiemu S.A.

nieważność umowy

Ustalenie nieważności umowy kredytu zawartego w 2006 r.;

zasądzenie całej dochodzonej kwoty

Zasądzenie całej dochodzonej pozwem kwoty 150.667, 83 zł wraz z odsetkami za opóźnienie;

zwrot kosztów procesu

Zasądzenie od pozwanego banku na rzecz powoda kosztów procesu w kwocie 6.417 zł.

pRZYKŁADOWE KLAUZULE NIEDOZWOLONE W UMOWACH KREDYTÓW “WALUTOWYCH” 
POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.

Nordea Bank S.A.

POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.

Umowa o kredyt mieszkaniowy 

NORDEA – HABITAT z 2005 r.

§ 2 ust. 2 umowy [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
„Kwota kredytu określona w CHF zostanie przeliczona na złote po kursie kupna CHF według Tabeli kursów z dnia uruchomienia środków.”

§ 2 ust. 3 umowy [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
„Rozliczenia z Bankiem z tytułu zaciągniętego kredytu w zakresie prowizji, odsetek i rat, dokonywane będą w złotych. Do przeliczeń stosowane będą kursy sprzedaży CHF według odpowiedniej Tabeli kursów.”

§ 10 ust. 2 umowy [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
„Wypłata środków z tytułu udzielonego kredytu następuje w złotych w równowartości kwoty wyrażonej w CHF.”

§ 10 ust. 3 umowy [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
„Do przeliczeń kwot walut wypłacanego kredytu stosuje się kurs kupna CHF według Tabeli kursów z dnia wypłaty środków.”

§ 13 ust. 5 umowy [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
„Harmonogram spłaty kredytu wyrażony jest w CHF. Spłata zobowiązania następuje w złotych. Do przeliczeń kwot walut spłacanego kredytu na złote, stosuje się kurs sprzedaży CHF według Tabeli kursów obowiązującego w dniu spłaty.”

POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.

Umowa o kredyt mieszkaniowy 

NORDEA – HABITAT z 2006 r.

§ 1 ust. 2 części ogólnej umowy [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
„W przypadku kredytu denominowanego w walucie obcej, kwota kredytu w złotych zostanie określona poprzez przeliczanie kwoty wyrażonej w walucie, w której kredyt jest denominowany na złote, według kursu kupna tej waluty, zgodnie z Tabelą kursów z dnia uruchomienia środków.”

§ 13 ust. 7 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
„W przypadku kredytu denominowanego w walucie obcej:
1/ harmonogram spłat kredytu wyrażone jest walucie, w której kredyt jest denominowany
2/ spłata następuje w złotych, w równowartości kwot wyrażonych w walucie obcej,
3/ do przeliczeń wysokości rat kapitałowo-odsetkowych spłacanego kredytu stosuje się kurs sprzedaży danej waluty według Tabeli kursów z dnia spłaty.”

POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.

Umowa o kredyt mieszkaniowy 

NORDEA – HABITAT z 2007 r.

§ 1 ust. 2 części ogólnej umowy [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
„W przypadku kredytu denominowanego w walucie obcej, kwota kredytu w złotych zostanie określona poprzez przeliczenie na złote kwoty wyrażonej w walucie, w której kredyt jest denominowany, według kursu kuna tej waluty, zgodnie z Tabelą kursów, obowiązującą w Banku w dniu uruchomienia środków, w momencie dokonywania przeliczeń kursowych.”


§ 1 ust. 3 części ogólnej umowy [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
„W przypadku kredytu denominowanego w walucie obcej:
1/ Zmiana kursu waluty wpływa na wypłacane w złotych przez Bank kwoty transz kredytu oraz na spłacane w złotych przez Kredytobiorcę kwoty rat kapitałowo-odsetkowych,
2/ Ryzyko związane ze zmianą waluty ponosi Kredytobiorca, z uwzględnieniem § 11 ust. 2-4 oraz
§ 18 ust. 6.”


§ 13 ust. 7 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
„W przypadku kredytu denominowanego w walucie obcej:
1/ harmonogram spłat kredytu wyrażone jest walucie, w której kredyt jest denominowany
2/ spłata następuje w złotych, w równowartości kwot wyrażonych w walucie obcej,
3/ do przeliczeń wysokości rat kapitałowo-odsetkowych spłacanego kredytu stosuje się kurs sprzedaży danej waluty według Tabeli kursów obowiązującej w Banku w dnia spłaty, w momencie dokonywania przeliczeń kursowych.”

POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.

Umowa o kredyt mieszkaniowy 

NORDEA – HABITAT z 2008 r. i 2009 r.

§ 1 ust. 2 części ogólnej umowy [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
„W przypadku kredytu denominowanego w walucie obcej, kwota kredytu w złotych zostanie określona poprzez przeliczanie kwoty wyrażonej w walucie, w której kredyt jest denominowany na złote, według kursu kupna tej waluty, zgodnie z Tabelą kursów z dnia uruchomienia środków.”


§ 12 ust. 3 części ogólnej umowy [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
"Do przeliczeń kwot walut uruchamianego kredytu stosuje się kurs kupna waluty obcej według Tabeli kursów obowiązującej w Banku w dniu uruchomienia środków, w momencie dokonywania przeliczeń kursowych"


§ 15 ust. 7 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
„W przypadku kredytu denominowanego w walucie obcej:
1/ harmonogram spłat kredytu wyrażone jest walucie, w której kredyt jest denominowany
2/ spłata następuje w złotych, w równowartości kwot wyrażonych w walucie obcej,
3/ do przeliczeń wysokości rat kapitałowo-odsetkowych spłacanego kredytu stosuje się kurs sprzedaży danej waluty według Tabeli kursów z dnia spłaty.”

POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.

Umowa o kredyt mieszkaniowy 

NORDEA – HABITAT z 2011 r.

§ 1 ust. 2 pkt 2 części ogólnej umowy [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
„Zobowiązanie Kredytobiorcy do spłaty wyrażone jest w walucie obcej, do jakiej kredyt jest indeksowany, a ostateczna wysokość tego zobowiązania, określona zostanie po wypłacie całej kwoty kredytu oraz po przeliczeniach na walutę po kursie kupna danej waluty, zgodnie z Tabelą kursów obowiązującą w Banku w dniach i momentach poszczególnych uruchomień środków”


§ 19 ust. 3 części ogólnej umowy [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
 „W przypadku spłaty kredytu indeksowanego do waluty obcej:
1/ harmonogram spłaty kredytu wyrażony jest w walucie do jakiej kredyt jest indeksowany;
2/ spłata następuje w złotych lub w zadeklarowanej przez Kredytobiorcę walucie
kredytu, wskazanej w CSU, w następujący sposób (...), 
3/ w przypadku spłaty kredytu w złotych, spłata następuje w równowartości kwot wyrażonych w walucie obcej, przy czym do przeliczeń wysokości rat kapitałowo- odsetkowych spłacanego kredytu stosuje się kurs sprzedaży danej waluty według Tabeli kursów obowiązującej w Banku w dniu i w momencie spłaty.”


§ 19 ust. 6 części ogólnej umowy [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
„Spłata zaległej raty lub odsetek wykonywana jest z datą wpływu środków, przy czym w przypadku kredytów indeksowanych, spłacanych w złotych w równowartości kwot wyrażonej w walucie obcej, do przeliczeń spłacanej zaległej kwoty, stosuje się kurs sprzedaży danej waluty według Tabeli kursów, obowiązującej w Banku w dniu i w momencie spłaty.”

POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.

POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.

Umowa kredytu mieszkaniowego WŁASNY KĄT hipoteczny z 2005 r. i z 2006 r.

§ 5 ust. 3 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
„Kredyt może być wypłacany:
1) w walucie wymienialnej – na finansowanie zobowiązań za granicą i w przypadku zaciągnięcia kredytu na spłatę kredytu walutowego,
2) w walucie polskiej – na finansowanie zobowiązań w kraju.”

§ 5 ust. 4 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
„W przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, stosuje się kurs kupna dewiz (aktualna Tabela kursów) obowiązujący w PKO BP S.A. w dniu realizacji zlecenia płatniczego.”

§ 10 ust. 1 [klauzula skutkująca możliwością żądania zwrotu nadpłaconych kwot]
„Należna PKO BP prowizja od udzielonego kredytu, zgodnie z Taryfą, w wysokości (...) % kwoty kredytu, to jest kwota = (...) CHF zostanie zapłacona jednorazowo przez Kredytobiorcę w dniu zawarcia umowy, w walucie polskiej przy zastosowaniu obowiązującego w dniu zawarcia umowy (aktualna Tabela kursów) kursu sprzedaży dewiz – w przypadku wpłaty w formie przelewu środków lub sprzedaży dla pieniędzy – w przypadku wpłaty w formie gotówkowej.”

§ 13 ust. 7 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
„Potrącenie środków z rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w walucie polskiej następuje w wysokości stanowiącej równowartość kwoty kredytu lub raty w walucie wymienialnej, w której udzielony jest kredyt według obowiązującego w PKO BP SA w dniu wymagalności kursu sprzedaży dla dewiz (aktualna Tabela kursów).”

POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.

Umowa kredytu mieszkaniowego WŁASNY KĄT hipoteczny z 2007 r.

§ 5 ust. 3 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
„Kredyt może być wypłacany:
1) w walucie wymienialnej – na finansowanie zobowiązań za granicą i w przypadku zaciągnięcia kredytu na spłatę kredytu walutowego,
2) w walucie polskiej – na finansowanie zobowiązań w kraju.”

§ 5 ust. 4 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
„W przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, stosuje się kurs kupna dewiz (aktualna Tabela kursów) obowiązujący w PKO BP S.A. w dniu realizacji zlecenia płatniczego.”

§ 10 ust. 1 [klauzula skutkująca możliwością żądania zwrotu nadpłaconych kwot]
„Kredytobiorca zobowiązuje się do zapłaty należnej PKO BP prowizji od udzielonego kredytu, zgodnie z Taryfą, w wysokości (...) % kwoty kredytu, to jest kwotę (...) CHF. Prowizja od udzielonego kredytu zostanie: zapłacona przez kredytobiorcę w dniu podpisania umowy kredytowej, według kursu sprzedaży dewiz z dnia podpisania umowy.

§ 13 ust. 7 (lub ust. 8) [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
„Potrącenie środków z rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w walucie polskiej następuje w wysokości stanowiącej równowartość kwoty kredytu lub raty w walucie wymienialnej, w której udzielony jest kredyt według obowiązującego w PKO BP SA w dniu wymagalności kursu sprzedaży dla dewiz (aktualna Tabela kursów).

POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.

Umowa kredytu mieszkaniowego WŁASNY KĄT hipoteczny z 2008 r. oraz z 2010 r., Część Ogólna Umowy („COU”)

§ 4 ust. 1 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
„Kredyt jest wypłacany:
1). w walucie wymienialnej – na finansowanie zobowiązań Kredytobiorcy poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz w przypadku zaciągnięcia kredytu na spłatę kredytu walutowego,
2). w walucie polskiej – na finansowanie zobowiązań w Rzeczypospolitej Polskiej.”

§ 4 ust. 2 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
„W przypadku wypłaty kredytu albo transzy w walucie polskiej, stosuje się kurs kupna dla dewiz obowiązujący w PKO BP SA w dniu realizacji zlecenia płatniczego, według aktualnej tabeli kursów.”

§ 16 ust. 1 [klauzula skutkująca możliwością żądania zwrotu nadpłaconych kwot]
„Prowizja od udzielonego kredytu, płatna w dniu zawarcia umowy, będzie przeliczona na walutę polską przy zastosowaniu wynikającego z aktualnej Tabeli kursów kurs sprzedaży dla:
1). dewiz – w przypadku wpłaty w formie przelewu środków,
2). pieniędzy - w przypadku waty w formie gotówkowej.”

§ 22 ust. 2 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
„W przypadku dokonywania spłat zadłużenia Kredytobiorcy z:
1). ROR – środki z rachunku będą pobierane w walucie polskiej w wysokości stanowiącej równowartość kwoty kredytu lub raty spłaty kredytu w walucie wymienialnej, w której udzielony jest kredyt, przy zastosowaniu kursu sprzedaży dla dewiz, obowiązującego w PKO BP SA w dniu, o którym mowa w § 7 ust. 5 CSU, według aktualnej Tabeli kursów.”

POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.

Umowa z 2006 r.

§ 1 ust. 2 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

„W przypadku kredytu denominowanego w walucie obcej, kwota kredytu w złotych zostanie określona poprzez przeliczenie kwoty wyrażonej w walucie, w której kredyt jest denominowany na złote, według kursu kupna tej waluty, zgodnie z Tabelą kursów z dnia uruchomienia środków.”

§ 11 ust. 3 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
„Do przeliczeń kwot walut uruchamianego kredytu stosuje się kurs kupna waluty obcej według Tabeli kursów z dnia wypłaty środków.

§ 13 ust. 7 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
„W przypadku kredytu denominowanego w walucie obcej:
1/ harmonogram spłat kredytu wyrażony jest w walucie, w której kredyt jest denominowany,
2/ spłata następuje w złotych, w równowartości kwot wyrażonych w walucie obcej.
3/ do przeliczeń wysokości rat kapitałowo-odsetkowych spłaconego kredytu stosuje się kurs sprzedaży danej waluty według Tabeli kursów z dnia spłaty.”