gETIN NOBLE BANK S.A.

W dniu 20.02.2023 r. wygraliśmy sprawę przeciwko Getin Noble Bank S.A.

nieważność umowy

Ustalenie nieważności umowy kredytu zawartego w 2007 r.;

zasądzenie całej dochodzonej kwoty

Zasądzenie całej dochodzonej pozwem kwoty 177.641,79 zł oraz 88.820,89 zł wraz z odsetkami za opóźnienie;

zwrot kosztów procesu

Zasądzenie od pozwanego banku na rzecz powoda kosztów procesu w kwocie 7.878,00 zł oraz 3.939,00 zł.

W dniu 18.11.2022 r. wygraliśmy sprawę przeciwko Getin Noble Bank S.A.

nieważność umowy

Ustalenie nieważności umowy kredytu zawartego w 2007 r.;

zasądzenie całej dochodzonej kwoty

Zasądzenie całej dochodzonej pozwem kwoty 101.505,27 zł oraz 61.900,00 chf wraz z odsetkami za opóźnienie;

zwrot kosztów procesu

Zasądzenie od pozwanego banku na rzecz powoda kosztów procesu w kwocie 11.800 zł.

WYGRANA Z GETIN NOBLE BANK S.A.

W dniu 15.12.2021 r. wygraliśmy sprawę przeciwko Getin Noble Bank S.A.

nieważność umowy

Ustalenie nieważności umowy kredytu zawartego w 2008 r.;

zasądzenie całej dochodzonej kwoty

Zasądzenie całej dochodzonej pozwem kwoty 121.890,93 zł wraz z odsetkami za opóźnienie;

zwrot kosztów procesu

Zasądzenie od pozwanego banku na rzecz powoda kosztów procesu w kwocie 12.769,50 zł.

WYGRANA Z GETIN NOBLE BANK S.A.

W dniu 30.11.2021 r. wygraliśmy sprawę przeciwko Getin Noble Bank S.A.

nieważność umowy

Ustalenie nieważności umowy kredytu zawartego w 2008 r.;

zasądzenie całej dochodzonej kwoty

Zasądzenie całej dochodzonej pozwem kwoty 241.600,10 zł wraz z odsetkami za opóźnienie;

wykreślenie wpisu z hipoteki

Wydanie przez bank kwitu mazalnego potwierdzającego wygaśnienie hipoteki;

zwrot kosztów procesu

Zasądzenie od pozwanego banku na rzecz powoda kosztów procesu w kwocie 11.800 zł.

WYGRANA Z GETIN NOBLE BANK S.A.

W dniu 20.10.2021 r. wygraliśmy sprawę przeciwko Getin Noble Bank S.A.

zasądzenie całej dochodzonej kwoty

Zasądzenie całej dochodzonej pozwem kwoty 527.685,48 wraz z odsetkami za opóźnienie;

zwrot kosztów procesu

Zasądzenie od pozwanego banku na rzecz powoda kosztów procesu w kwocie 11.847 zł.

WYGRANA Z GETIN NOBLE BANK S.A

W dniu 30.09.2021 r. wygraliśmy sprawę przeciwko Getin Noble Bank S.A.

nieważność umowy

Ustalenie nieważności umowy kredytu zawartego w 2008 r.;

zasądzenie całej dochodzonej kwoty

Zasądzenie całej dochodzonej pozwem kwoty 64.467,86 CHF oraz kwotę 64.467,86 złotych wraz z odsetkami za opóźnienie;

wykreślenie wpisu z hipoteki

Wydanie przez bank kwitu mazalnego  potwierdzającego wygaśnienie hipoteki;

zwrot kosztów procesu

Zasądzenie od pozwanego banku na rzecz powoda kosztów procesu w kwocie 11.834 zł.

wygrana z Getin Noble Bank S.A

W dniu 10.08.2021 r. wygraliśmy sprawę przeciwko Getin Noble Bank S.A.

nieważność umowy

Ustalenie nieważność umowy kredytu zawartego w 2006 r.;

zasądzenie całej dochodzonej kwoty

Zasądzenie całej dochodzonej pozwem kwoty 91.373,82 złotych oraz kwotę 37.675,44 CHF wraz z odsetkami za opóźnienie;

zwrot kosztów procesu

Obciążenie pozwanego banku  kosztami procesu w całości.

WYGRANA Z GETIN NOBLE BANK S.A.

W dniu 28.05.2021 r. wygraliśmy sprawę przeciwko Getin Noble Bank S.A.

nieważność umowy

Ustalenie nieważności umowy kredytu zawartego w 2006 r.;

zasądzenie całej dochodzonej kwoty

Zasądzenie całej dochodzonej pozwem kwoty 429.922,78 zł wraz z odsetkami za opóźnienie;

zwrot kosztów procesu

Zasądzenie od pozwanego banku na rzecz powoda kosztów procesu w kwocie 11.834 zł.

pRZYKŁADOWE KLAUZULE NIEDOZWOLONE W UMOWACH KREDYTÓW “WALUTOWYCH” 
GETIN NOBLE BANK S.A.

GETIN NOBLE BANK S.A.

GETIN NOBLE BANK S.A.

Umowa 2005 r.

§ 1 ust. 1 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
„Bank udziela Kredytobiorcy Kredytu w kwocie (...) złotych polskich (słownie: ... złotych polskich), indeksowanego kursem CHF na warunkach określonych w niniejszej umowie kredytowej oraz „Regulaminie do umowy kredytu hipotecznego” zwanym dalej Regulaminem, stanowiącym integralną część umowy.”

§ 2 ust. 2 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
„W dniu wypłaty kredytu lub każdej transzy kredytu kwota wypłaconych środków będzie przeliczana na walutę, do której indeksowany jest kredyt według kursu kupna walut określonego w „Bankowej tabeli kursów walut dla kredytów dewizowych oraz indeksowanych kursem walut obcych” – obowiązującego w dniu uruchomienia środków.”

§ 4 ust. 2 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
„Wysokość zobowiązania będzie ustalana jako równowartość wymaganej spłaty wyrażonej w walucie indeksacyjnej – po jej przeliczeniu według kursu sprzedaży walut określonego.”

GETIN NOBLE BANK S.A.

Umowa 2006 r.

§ 2 ust. 1 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
„Bank udziela Kredytobiorcy Kredytu w kwocie (...) złotych polskich (słownie: ... złotych polskich), indeksowanego kursem CHF na warunkach określonych w niniejszej umowie, przy założeniu, że uruchomiono całość kredytu w dacie sporządzenia umowy równowartość kredytu wynosiłaby (...) CHF, rzeczywista równowartość zostanie określona po wypłacie kredytu.”

§ 4 ust. 3 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
„W dniu wypłaty kredytu lub każdej transzy kredytu kwota wypłaconych środków będzie przeliczana do CHF według kursu kupna określonego w Tabeli Kursów – obowiązującego w dniu uruchomienia środków.”

§ 6 ust. 3 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
„Wysokość zobowiązania będzie ustalana jako równowartość wymaganej spłaty wyrażonej w CHF – po jej przeliczeniu według kursu sprzedaży walut określonego w „Bankowej tabeli kursów walut dla kredytów dewizowych oraz indeksowanych kursem walut obcych do „CHF obowiązującego w dniu spłaty.”

GETIN NOBLE BANK S.A.

Umowa 2007 r.

§ 1 ust. 1 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
„Bank udziela Kredytobiorcy Kredytu w kwocie (...) złotych polskich (słownie: ... złotych polskich), indeksowanego kursem CHF na warunkach określonych w niniejszej umowie, przy założeniu, że uruchomiono całość kredytu w dacie sporządzenia umowy równowartość kredytu wynosiłaby (...) CHF, rzeczywista równowartość zostanie określona po wypłacie kredytu. Kredytobiorca oświadcza, iż jest świadomy ryzyka kursowego, związanego ze zmianą kursu waluty.”

§ 6 ust. 1 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
„Bankowa Tabela Kursów walut dla kredytów dewizowych oraz indeksowanych kursem walut, zwana Tabelą Kusów – sporządzona przez merytoryczną komórkę Banku na podstawie kursów obowiązujących na rynku międzybankowym w chwili sporządzenia tabeli i po ogłoszeniu kursów średnich NBP, tabela sporządzona jest o godz. 16:00 każdego dnia roboczego i obowiązuje przez cały następny dzień roboczy.”

§ 10 ust. 3 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
„Wysokość zobowiązania będzie ustalana jako równowartość wymaganej spłaty wyrażonej w CHF – po jej przeliczeniu według kursu sprzedaży walut określonego w „Bankowej tabeli kursów walut dla kredytów dewizowych oraz indeksowanych kursem walut obcych” do CHF obowiązującego w dniu spłaty.”

§ 14 ust. 3 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
„Jeżeli Kredytobiorca, mimo upływu okresu wypowiedzenia, nie ureguluje należności, Bank w następnym dniu, po upływie terminu wypowiedzenia, dokonuje przewalutowania całego wymagalnego zadłużenia na PLN, z zastosowaniem aktualnego kursu sprzedaży dewiz, określanego przez Bank w Tabeli Kusów. Poczynając od dnia przewalutowania Bank pobiera od wymagalnego kapitału karne odsetki w wysokości 2-krotności oprocentowania kredytów udzielanych w PLN (nie indeksowanych do waluty obcej) przy zastosowaniu aktualnego z dnia przewalutowania wskaźnika DBPLN oraz marży obowiązującej w dniu wypłaty kredytu lub jego pierwszej transzy.”

GETIN NOBLE BANK S.A.

Umowa 2008 r.

§ 1 ust. 1 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
„Bank udziela Kredytobiorcy Kredytu w kwocie (...) złotych polskich (słownie: ... złotych polskich), indeksowanego kursem CHF przy założeniu, że uruchomiono całość kredytu w dacie sporządzenia umowy równowartość kredytu wynosiłaby (...) CHF, rzeczywista równowartość zostanie określona po wypłacie ostatniej transzy kredytu. Kredytobiorca oświadcza, iż jest świadomy ryzyka kursowego, związanego ze zmianą kursu waluty.”

§ 6 ust. 1 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
„Bankowa Tabela Kursów walut dla kredytów dewizowych oraz indeksowanych kursem walut, zwana Tabelą Kusów – sporządzona przez merytoryczną komórkę Banku na podstawie kursów obowiązujących na rynku międzybankowym w chwili sporządzenia tabeli i po ogłoszeniu kursów średnich NBP, tabela sporządzona jest o godz. 16:00 każdego dnia roboczego i obowiązuje przez cały następny dzień roboczy.”

§ 9 ust. 2 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
„W dniu wypłaty kredytu lub każdej transzy kredytu kwota wypłaconych środków będzie przeliczna do CHF według kursu kupna walut określonego w Tabeli Kursów- obowiązującego w dniu uruchomienia środków.”

§ 10 ust. 3 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
„Wysokość zobowiązania będzie ustalana jako równowartość wymaganej spłaty wyrażonej w CHF – po jej przeliczeniu według kursu sprzedaży walut określonego w „Bankowej tabeli kursów walut dla kredytów dewizowych oraz indeksowanych kursem walut obcych” do CHF obowiązującego w dniu spłaty.”

§ 14 ust. 3 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
„Jeżeli Kredytobiorca, mimo upływu okresu wypowiedzenia, nie ureguluje należności, Bank w następnym dniu, po upływie terminu wypowiedzenia, dokonuje przewalutowania całego wymagalnego zadłużenia na PLN, z zastosowaniem aktualnego kursu sprzedaży dewiz, określanego przez Bank w Tabeli Kusów. Poczynając od dnia przewalutowania Bank pobiera od wymagalnego kapitału karne odsetki w wysokości 2-krotności oprocentowania kredytów udzielanych w PLN (nie indeksowanych do waluty obcej) przy zastosowaniu aktualnego z dnia przewalutowania wskaźnika DBPLN oraz marży obowiązującej w dniu wypłaty kredytu lub jego pierwszej transzy.”

GETIN NOBLE BANK S.A.

DNB Bank Polska S.A.

GETIN NOBLE BANK S.A.

Umowa z 2009 r.

§ 1 ust. 2 pkt 2.1 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
„Waluta Kredytu: PLN indeksowany do waluty obcej CHF. Wypłata Kredytu indeksowanego do waluty obcej następuje w złotych według kursu kupna obowiązującego w Banku w momencie uruchomienia Kredytu lub w momencie uruchomienia poszczególnych transz Kredytu, zgodnie z Tabelą kursów walut dla Kredytów/Pożyczek Hipotecznych publikowaną na stronie internetowej Banku lub dostępna w oddziałach Banku.”

§ 1 ust. 6 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
„Sposób uruchomienia kredytu: w transzach
I transza na: równowartość w PLN kwoty wskazanej w zaświadczeniu, przeliczona wg kursu stosowanego przez bank, obowiązującego w dniu wypłaty kredytu, stanowiąca wysokość całkowitego zadłużenia z tytułu kredytu nr (...) udzielonego Kredytobiorcy, na rachunek bankowy wskazany w zaświadczeniu wystawionym przez X,
II transza na: pozostała kwota stanowiąca różnice pomiędzy kwotą udzielonego kredytu a kwotą przeznaczoną na spłatę kredytu nr (...) na rachunek bankowy Kredytobiorcy wskazany w dyspozycji Uruchomienia kredytu z przeznaczeniem na dowolny cel konsumpcyjny

§ 2 ust. 4.1 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
„Wypłata kredytu nastąpi w następujący sposób:
Równowartość w PLN kwoty wskazanej w zaświadczeniu, przeliczona wg kursu stosowanego przez bank, obowiązującego w dniu wypłaty kredytu, stanowiąca wysokość całkowitego zadłużenia z tytułu kredytu nr (...) udzielonego Kredytobiorcy, na rachunek bankowy wskazany w zaświadczeniu wystawionym przez X.”

§ 2 ust. 4.2 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
„Pozostała kwota stanowiąca różnice pomiędzy kwotą udzielonego kredytu a kwotą przeznaczoną na spłatę kredytu nr (...) na rachunek bankowy Kredytobiorcy wskazany w dyspozycji Uruchomienia kredytu z przeznaczeniem na dowolny cel konsumpcyjny.”

§ 4 ust. 3 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
„Spłata należności z tytułu Kredytu następuje z rachunku bankowego Kredytobiorcy nr (...) poprzez obciążenie tego rachunku przez Bank kwotami należności, w terminach płatności. Kredytobiorca zobowiązany jest zapewnić na rachunku bankowym wystarczająca kwotę środków do pokrycia wymagalnych należności Banku z tytułu Kredytu. W przypadku Kredytu w złotych indeksowanego do waluty obcej spłata należności Banku dokonywana jest w złotych. Przeliczenie raty na złote następuje według kursu sprzedaży waluty, do której indeksowany jest Kredyt, obowiązującego w Banku w dniu spłaty raty zgodnie z Tabelą kursów walut dla Kredytów/Pożyczek Hipotecznych.”