postępowanie upadłościowe

ZGŁASZANIE WIERZYTELNOŚCI 

BANKOWYCH

12
DNI
01
GODZIN
52
MINUT
52
SEKUND

TERMIN NA ZGŁOSZENIE WIERZYTELNOŚCI

GETIN NOBLE BANK

Termin:

21.08.2023

poprzez:

PORTAL KRZ

REDITUS.LAW

PODSTAWOWE ETAPY postępowania upadłościowego

Postępowanie upadłościowe to nic innego jak badanie i dochodzenie roszczeń wierzycieli od dłużnika, który nie jest w stanie spłacić swoich długów. Warto zwrócić uwagę na to, że poniższy schemat jest podstawowym i może się różnić w zależności od konkretnych okoliczności. Postępowanie upadłościowe jest złożonym procesem, ale znając podstawy, łatwiej zrozumieć szczegółowe zagadnienia prawa upadłościowego.

1. WNIOSEK O OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI:

 • Postępowanie zaczyna się od złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości przez odpowiedni podmiot, np. dłużnika lub wierzyciela.
 • Wniosek musi spełniać określone wymogi formalne i być opłacony.
 • Sąd ogłasza upadłość dłużnika, jeśli spełnione są odpowiednie warunki.

2. POSTĘPOWANIE W PRZEDMIOCIE OGŁOSZENIA UPADŁOŚCI:

 • Pierwsza część to sprawdzenie, czy zgłoszony wniosek o ogłoszenie upadłości jest prawidłowy.
 • Wierzyciele nie biorą czynnego udziału w tej części, ale mogą zabezpieczyć majątek dłużnika.

3. ZGŁOSZENIE WIERZYTELNOŚCI:

 • Wierzyciele muszą zgłosić swoje wierzytelności do syndyka, aby wziąć udział w postępowaniu upadłościowym.

4. LISTA WIERZYTELNOŚCI:

 • Syndyk sporządza listę zgłoszonych wierzytelności, która jest publikowana.
 • Wierzyciele mają możliwość zgłoszenia sprzeciwu co do tej listy.

5. LIKWIDACJA MASY UPADŁOŚCI:

 • Masa upadłości to majątek dłużnika, który służy do zaspokojenia wierzycieli.
 • Syndyk opracowuje plan likwidacyjny i podejmuje działania mające na celu spieniężenie majątku upadłego.

6. PODZIAŁ FUNDUSZY POMIĘDZY WIERZYCIELI:

 • Środki uzyskane z likwidacji masy upadłości są dzielone między wierzycieli zgodnie z określonymi zasadami.

7. ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA:

 • Postępowanie upadłościowe kończy się, gdy wszystkie działania zostały wykonane, a wierzyciele zostali zaspokojeni.
 • W niektórych przypadkach postępowanie może zostać umorzone

Obwieszczenie postanowienia o ogłoszeniu upadłości GETIN NOBLE BANK

materiały do zgłaszania wierzytelności bankowych

Poniżej zamieszczamy materiały w formie filmów oraz dokumentów w celu ułatwienia  zgłoszenia roszczenia bankowego w postępowaniu upadłościowym, które należy wyłącznie zrobić poprzez system informatyczny  Krajowego Rejestru Zadłużonych.
Krajowy Rejestr Zadłużonych

WsparciE w zakresie systemu i procesu

FAQ - PYTANIA I ODPOWIEDZI:

Co powinien zrobić kredytobiorca, jeśli bank ogłosi upadłość?

 • Kredytobiorca powinien zgłosić swoje roszczenia związane z nieważną umową kredytową do syndyka. Syndyk to osoba odpowiedzialna za prowadzenie postępowania upadłościowego (art. 236 ust. 1 i dalsze przepisy p.u.).
 • Warto pamiętać, że samo złożenie pozwu przeciwko bankowi przed ogłoszeniem upadłości nie wystarczy. Konieczne jest także oficjalne zgłoszenie swojego roszczenia w postępowaniu upadłościowym.

Czy są konsekwencje braku zgłoszenia roszczeń przez kredytobiorcę?

 • Jeśli kredytobiorca nie zgłosi swojego roszczenia, nie będzie mógł uczestniczyć w postępowaniu upadłościowym ani otrzymać zaspokojenia swojego roszczenia z majątku banku.
 • Kredytobiorca straci możliwość wytoczenia powództwa przeciwko bankowi o zapłatę podczas trwania postępowania upadłościowego. Zgłoszenie na listę wierzytelności jest jedynym sposobem dochodzenia roszczeń w tym postępowaniu.
 • Jeśli kredytobiorca wcześniej wszczął postępowanie przeciwko bankowi o zapłatę, to to postępowanie będzie zawieszone do zakończenia postępowania upadłościowego.

Jak kredytobiorca może zgłosić swoje roszczenie, jeśli bank ogłosił upadłość?

 • Kredytobiorca musi zgłosić swoje roszczenie za pośrednictwem specjalnego systemu internetowego. Może skorzystać z tego linku: https://prs.ms.gov.pl/krz. Wypełniając formularz zgłoszenia, kredytobiorca powinien wybrać "Formularz 30048 - Zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym" oraz zaznaczyć odpowiednią kategorię roszczenia. Jeśli chodzi o upadłość banku, nie musi wybierać żadnej kategorii. Ponadto, musi dołączyć załącznik, w którym poda kwotę roszczenia i jego odpowiednią kategorię (np. należność główna - kategoria trzecia, podkategoria czwarta; odsetki - kategoria czwarta, podkategoria pierwsza).
 • Gdy kredytobiorca złoży swoje roszczenie za pomocą formularza 30048, otrzyma dostęp online do akt postępowania upadłościowego. Ważne jest, aby dokonać zgłoszenia w ciągu 30 dni od daty ogłoszenia upadłości w Rejestrze - Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Kredytobiorca nie musi płacić żadnej opłaty sądowej za zgłoszenie roszczenia, jeśli zrobi to w terminie.

Czy jeśli kredytobiorca wystąpi z pozwem o zwrot pieniędzy z umowy kredytowej albo o stwierdzenie, że nie ma obowiązku spłacania długu, to czy to zwalnia go z obowiązku zgłoszenia swojego roszczenia na oficjalnej liście wierzytelności?

 • Kredytobiorca, aby zgłosić swoje roszczenie, musi to zrobić za pośrednictwem specjalnego systemu internetowego. Może użyć tego linku:  https://prs.ms.gov.pl/krz. Wypełniając formularz zgłoszenia, musi wybrać "Formularz 30048 - Zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym" oraz zaznaczyć odpowiednią kategorię roszczenia. Jeśli chodzi o upadłość banku, nie musi wybierać żadnej kategorii. Musi także dołączyć załącznik, w którym poda kwotę roszczenia i jego odpowiednią kategorię (np. należność główna - kategoria trzecia, podkategoria czwarta; odsetki - kategoria czwarta, podkategoria pierwsza).
 • Gdy kredytobiorca zgłosi swoje roszczenie za pomocą formularza 30048, otrzyma dostęp online do akt postępowania upadłościowego. Ważne jest, aby dokonać zgłoszenia w ciągu 30 dni od daty ogłoszenia upadłości w Rejestrze - Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Kredytobiorca nie musi płacić żadnej opłaty sądowej za zgłoszenie roszczenia, jeśli zrobi to w terminie.

Czy jeśli kredytobiorca wystąpi z pozwem o zwrot pieniędzy z umowy kredytowej albo o stwierdzenie, że nie ma obowiązku spłacania długu, to czy to zwalnia go z obowiązku zgłoszenia swojego roszczenia na oficjalnej liście wierzytelności?

 • Kredytobiorca, jeśli zgłosi swoje roszczenie po upływie terminu wyznaczonego w ogłoszeniu o upadłości, będzie musiał zapłacić stałą opłatę (koszt postępowania upadłościowego związany z jego zgłoszeniem), nawet jeśli spóźnienie nie jest jego winą (art. 235 p.u.);
 • Wysokość tej opłaty wynosi obecnie 1 010,49 złotych, co jest równowartością 15% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez premii z zysku w trzecim kwartale roku poprzedniego.
 • Opłatę tę należy wpłacić na konto wskazane przez syndyka w powiadomieniu o upadłości, a jeśli takie konto nie zostało podane, trzeba skontaktować się z syndykiem, aby ustalić właściwy numer rachunku bankowego.
 • Jeśli kredytobiorca spóźni się z zgłoszeniem swojego roszczenia, wszystkie działania dokonane w postępowaniu upadłościowym przed tym zgłoszeniem będą skuteczne wobec niego. Jego spóźnione zgłoszenie nie będzie miało wpływu na dotychczasowe plany podziału majątku upadłego banku, a zostanie uwzględniony tylko w tych planach, które zostaną sporządzone po uznaniu jego roszczenia. Oznacza to, że istnieje ryzyko, że zostanie pominięty w planie podziału majątku banku, który zostanie opracowany po likwidacji jego majątku.
 • Jeśli zgłoszenie zostanie dokonane po zatwierdzeniu ostatecznego planu podziału majątku upadłego banku, to nie będzie już brane pod uwagę i nie zostanie rozpatrzone. Oznacza to, że kredytobiorca traci szansę na odzyskanie swoich pieniędzy w tym postępowaniu.

Czy kredytobiorca może odliczyć swoje długi wobec banku od długu, który bank ma do niego?

 • Kredytobiorca powinien mieć na uwadze, że ogłoszenie bankructwa banku nie zmienia charakteru wzajemnych długów. Nadal może żądać zwrotu wszystkich płatności, które wykonał w ramach nieważnej umowy kredytowej, a syndyk, który zarządza bankiem po jego bankructwie, może żądać spłaty pożyczonej kwoty. Ich wzajemne płatności nie zostaną automatycznie odliczone od siebie;
 • Jeśli kredytobiorca chce odliczyć swoje długi od kwoty, którą pożyczył, musi złożyć odpowiednie żądanie.
 • Jeśli umowa kredytowa zostanie uznana za nieważną, długi kredytobiorcy wobec banku powstają stopniowo w miarę wpłacania kolejnych rat lub innych opłat, takich jak prowizja. Długi banku powstają od momentu wypłaty pożyczonej kwoty. Teoretycznie nie ma przeszkód formalnych do odliczenia wzajemnych długów, ponieważ stali się dłużnikami względem siebie przed dniem ogłoszenia bankructwa (zgodnie z art. 93 prawa upadłościowego, odliczenie długów upadłego wobec długu wierzyciela jest dozwolone, jeśli oba długi istniały w dniu ogłoszenia upadłości, nawet jeśli termin wymagalności jednego z nich jeszcze nie nadeszła, oraz zgodnie z art. 95 prawa upadłościowego, który zabrania odliczeń, jeśli wierzyciel stał się dłużnikiem upadłego po dniu ogłoszenia upadłości).
 • Aby kredytobiorca mógł odliczyć długi, musi złożyć oświadczenie o odliczeniu wraz z wnioskiem o spłatę długu (przygotować oświadczenie np. w formie dokumentu Word lub PDF i załączyć je jako załącznik w odpowiednim miejscu wniosku).
 • Jeśli kredytobiorca zgłosi swoje długi, ale zapomni złożyć odpowiednie oświadczenie, nie będzie mógł później odliczyć swoich długów w postępowaniu bankructwa (zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z 22.03.2012 r., V CSK 95/11, LEX nr 1254743).
 • Zgodnie z teorią dwóch kondykcji (według uchwały Sądu Najwyższego z 16.02.2021 r., III CZP 11/20, OSNC 2021, nr 6, poz. 40), jeśli kredytobiorca nie złoży oświadczenia o odliczeniu swoich długów, syndyk (działający w imieniu banku, ale na jego rzecz po jego bankructwie) będzie miał prawo żądać zwrotu pożyczonej kwoty.
 • Jeśli kredytobiorca nie złoży oświadczenia o odliczeniu swoich długów, syndyk może to zrobić samodzielnie w imieniu banku po jego bankructwie. W takim przypadku odliczenie zostanie dokonane tylko do wysokości, w jakiej dług kredytobiorcy może być zaspokojony z funduszy zgromadzonych przez bank przed bankructwem. W praktyce oznacza to, że tylko część zobowiązania kredytobiorcy zostanie umorzona.

Jak bronić się w procesie związanych z umową kredytową, gdy syndyk domaga się zwrotu pożyczonych środków?

 • Jeśli syndyk wszczął postępowanie o zapłatę w celu odzyskania pożyczonych pieniędzy z umowy kredytowej, jako kredytobiorca masz prawo podnieść zarzut potrącenia. Ale pamiętaj, że możesz to zrobić tylko wtedy, gdy wcześniej złożysz odpowiednie oświadczenie o potrąceniu zgodnie z terminami i zasadami określonymi w prawie upadłościowym (zobacz wyrok Sądu Najwyższego z 26.05.2022 r., II CSKP 1344/22, LEX nr 3391667);
 • Jeżeli nie złożyłeś odpowiedniego oświadczenia o potrąceniu wraz ze zgłoszeniem swojej wierzytelności do syndyka lub w ogóle nie zgłosiłeś swojej wierzytelności, nie będziesz mógł podnieść zarzutu potrącenia w procesie. Nie martw się jednak, możesz wciąż złożyć takie oświadczenie po terminie, ale musisz pamiętać, że musi być to spóźnione zgłoszenie wierzytelności.

Jak bronić się przed odmową uznania wierzytelności przez syndyka w przypadku umowy kredytowej?

 • Kredytobiorca powinien dowiedzieć się, czy syndyk uwzględnił jego wierzytelność, sprawdzając listę wierzytelności.
 • Data złożenia listy wierzytelności do akt postępowania jest ogłaszana w Rejestrze (KRZ).
 • Syndyk nie wydaje oddzielnego postanowienia w sprawie odmowy uznania wierzytelności.
 • Jeśli kredytobiorca nie znajdzie swojej wierzytelności na liście lub jej kwota została pomniejszona, ma dwa tygodnie na złożenie sprzeciwu co do odmowy uznania wierzytelności.
 • Sprzeciw składa się przez system teleinformatyczny, używając formularza 30050 ("Sprzeciw do listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym").
 • Wysokość opłat za składanie sprzeciwu zależy od wartości sporu, czyli kwoty zgłoszonej wierzytelności. Opłaty sądowe mogą być trochę skomplikowane ze względu na różne przepisy. Chodzi o to, że wysokość tych opłat nie jest całkiem spójna, co może być mylące dla ludzi. Jednakże, w przypadku postępowania upadłościowego wobec banku, ustalono, że opłaty będą wynosić 20% tych, które obowiązywałyby w normalnym procesie przed sądem. Minimalna opłata to 30 złotych.
 • Warto zaznaczyć, że ta sytuacja jest czasowa i wymaga interwencji ustawodawcy, aby ustalić jednolite zasady. Chodzi o to, aby opłata za sprzeciw (zażalenie) w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym była znacznie niższa niż w normalnych sprawach przed sądem, aby było to bardziej uczciwe. Dlatego tymczasowo ustalono, że opłaty w postępowaniu upadłościowym wobec banku wynoszą 20% standardowej opłaty, ale nie mniej niż 30 złotych (minimalna opłata).
 • Sędzia-komisarz może uwzględnić lub oddalić sprzeciw kredytobiorcy i zdecydować o uznaniu wierzytelności na liście wierzytelności.
 • W przypadku niezadowalającego postanowienia sędziego-komisarza, kredytobiorca może złożyć zażalenie do sądu upadłościowego.
 • Za złożenie zażalenia trzeba uiścić odpowiednią opłatę, jak wyżej opisano.
 • Zażalenie składa się na formularzu nr 30052;
 • Sąd upadłościowy może uwzględnić zażalenie i zmienić listę wierzytelności, lub je odrzucić;
 • Jeżeli kredytobiorca wcześniej wszczął postępowanie sądowe przeciwko bankowi, a potem zostało ono zawieszone z powodu ogłoszenia upadłości, po ostatecznej odmowie uznania wierzytelności w postępowaniu upadłościowym, może podjąć to zawieszone postępowanie. Jeśli sąd cywilny wydał ostateczny wyrok przed zakończeniem postępowania upadłościowego, może na tej podstawie domagać się uwzględnienia swojej wierzytelności na liście wierzytelności.

Czy uwzględnienie wierzytelności kredytobiorcy na liście oznacza, że dostanie zwrot pieniędzy?

 • Kredytobiorca, jeśli jego wierzytelność zostanie uznana przez syndyka i znajdzie się na zatwierdzonej liście wierzytelności, weźmie udział w postępowaniu upadłościowym. Jego pieniądze zostaną podzielone z resztą osób, które również mają wierzytelności wobec tego samego banku. Zwrot pieniędzy otrzyma tylko wtedy, gdy będzie wystarczająco dużo środków w masy upadłości do podziału.
 • W postępowaniu upadłościowym kredytobiorca będzie mógł domagać się odsetek za czas do ogłoszenia upadłości. Reszta odsetek nie zostanie pokryta z masy upadłości, więc jeśli były jakieś opóźnienia, nie otrzyma za nie zwrotu.

Jak ogłoszenie upadłości banku wpływa na moje postępowanie sądowe?

 • Kredytobiorca, jeśli wytoczył sprawę sądową przeciwko bankowi dotyczącą płatności lub ustalenia, a potem bank ogłosił upadłość, to sąd będzie musiał zawiesić postępowanie i zaprosić syndyka, który reprezentuje bank w tej sprawie. Wynik tego postępowania wpłynie na zarządzanie upadłością banku, likwidację majątku banku i w konsekwencji na sposób, w jaki zaspokojeni będą wierzyciele (czyli osoby, którym bank jest winny pieniądze).
 • Po ogłoszeniu upadłości, jedynym sposobem na dochodzenie wierzytelności pieniężnej przez kredytobiorcę będzie zgłoszenie jej na liście wierzytelności. Jeśli jego wierzytelność zostanie umieszczona na liście po zastosowaniu odpowiednich procedur przewidzianych w Prawie upadłościowym (czyli zgłoszenie wierzytelności, ewentualne sprzeciwy i zażalenia), wówczas będzie mógł kontynuować postępowanie przeciwko syndykowi, jeśli jego pieniądze nie zostaną zaspokojone.
 • Jeśli chodzi o roszczenia o ustalenie, teoretycznie sąd może rozpocząć postępowanie z urzędu, kiedy zostanie ustalony syndyk, który reprezentuje bank w tym postępowaniu. Syndyk nie ma prawa odmówić uczestnictwa w takim postępowaniu.

Czy kredytobiorca może pozwać bank o zwrot nadpłaty po ogłoszeniu jego upadłości?

 • Kredytobiorca niestety nie będzie mógł pozwać banku o zwrot nadpłaty po ogłoszeniu jego upadłości (na podstawie prawa upadłościowego).
 • Jeśli kredytobiorca w jakiś sposób wpłacił bankowi więcej pieniędzy niż to, co mu udostępnił w kredycie, ale nie wszczął jeszcze żadnego postępowania sądowego związanego z tą nadpłatą, to jedyny sposób, aby odzyskać te pieniądze, to zgłosić swoją wierzytelność do syndyka w trybie postępowania upadłościowego.
 • Jeśli kredytobiorca chciałby wytoczyć takie postępowanie przeciwko bankowi, będzie mógł zrobić to dopiero po zakończeniu lub umorzeniu postępowania upadłościowego banku. Niestety, w praktyce oznacza to, że prawdopodobnie nie otrzyma zwrotu nadpłaty, ponieważ majątek banku zostanie rozdysponowany w procesie likwidacji w postępowaniu upadłościowym.

Czego może żądać kredytobiorca, zgłaszając swoją wierzytelność?

 • Jeśli umowa kredytowa została uznana za nieważną ze względu na zawarte w niej klauzule abuzywne (co oznacza, że umowa traktowana jest tak, jakby nigdy nie istniała), to kredytobiorca ma prawo żądać od banku nie tylko zwrotu wszystkich spłaconych rat, ale także kosztów związanych z ubezpieczeniem niskiego wkładu własnego i dodatkowych opłat za udzielenie kredytu.
 • W związku z unieważnieniem umowy kredytowej, kredytobiorca ma prawo dochodzić od banku nie tylko zwrotu spłaconych rat, ale również innych kosztów, takich jak koszty związane z ubezpieczeniem niskiego wkładu własnego i prowizji za udzielenie kredytu.

Czy uwzględnienie wierzytelności kredytobiorcy na liście wierzytelności ma wpływ na wynik procesu cywilnego?

 • W jednym przypadku, Sąd Najwyższy wydał uchwałę w 2019 roku stwierdzającą, że jeśli syndyk uwzględni wierzytelność kredytobiorcy na liście wierzytelności, to postępowanie cywilne dotyczące tej wierzytelności nie będzie kontynuowane. Sąd może je zakończyć na podstawie art. 355 k.p.c. Choć ta uchwała jest błędna i nieprawidłowa, istnieje ryzyko, że sąd procesowy również zakończy postępowanie w ten sposób, powołując się na nią;
 • Jeśli kredytobiorca wytoczył powództwo o ustalenie nieważności umowy kredytu walutowego, a syndyk uwzględnił wierzytelność kredytobiorcy na liście wierzytelności, to syndyk powinien również uznać powództwo o ustalenie za uzasadnione. Ujęcie wierzytelności na liście oznacza, że syndyk potwierdził nieważność umowy kredytowej. Dlatego też syndyk nie może podważać roszczenia kredytobiorcy w postępowaniu o ustalenie, gdyż byłoby to nadużyciem prawa procesowego i skutkowałoby nieuzasadnionymi kosztami postępowania dla masy upadłości.

Czy kredytobiorca może użyć nadpłaconych pieniędzy, które kupił od innego kredytobiorcy, żeby zapłacić swoje własne zadłużenie z kredytu?

 • Tak, niektórzy kredytobiorcy korzystają z takiej praktyki. Kupują od innych kredytobiorców roszczenia o zwrot nadpłaconych pieniędzy. Następnie używają tych roszczeń do potrącenia swojego własnego długu z kredytu. W ten sposób zredukowana zostaje kwota zadłużenia wobec banku do niższej sumy.
 • Jednak po ogłoszeniu upadłości banku nie można już wykorzystać nabytych roszczeń do dokonania potrącenia. Przepisy zabraniają tego, jeśli nabyliśmy takie roszczenia po ogłoszeniu upadłości albo w ciągu ostatniego roku przed ogłoszeniem upadłości i wiedzieliśmy o tym, że bank upadnie. Syndyk (osoba zarządzająca majątkiem banku po jego upadłości) może także zakwestionować potrącenie, jeśli pokaże, że kredytobiorca wiedział o nadchodzącej upadłości banku. Wzmocnieniem dla syndyka będzie fakt, że upadłość banku została ogłoszona po rozpoczęciu restrukturyzacji banku i media szeroko informowały o problemach finansowych banku.

Kiedy bank ogłasza upadłość, to czy wpływa to na hipotekę, która była zabezpieczeniem dla kredytu?

 • Jeśli umowa kredytu zostanie uznana za nieważną, to hipoteka, która miała zabezpieczać ten kredyt, również zostaje unieważniona. Oznacza to, że jeśli nie ma ważnej umowy kredytowej, to nie ma również podstawy do utrzymania hipoteki.
 • Jeśli syndyk (osoba zarządzająca majątkiem banku po jego upadłości) stwierdzi, że umowa kredytu jest nieważna i nie ma obowiązku spłaty kredytu przez kredytobiorcę, to będzie dążył do usunięcia hipoteki z księgi wieczystej. Może to zrobić składając odpowiedni wniosek lub przekazując kredytobiorcy oświadczenie, w którym wyrazi zgodę na wykreślenie hipoteki.

Kiedy bank ogłasza upadłość, czy kredytobiorca nadal może korzystać z sądowego zabezpieczenia, które pozwala mu wstrzymać płacenie bieżących rat kredytu?

 • Tak, ogłoszenie upadłości banku nie wpływa na możliwość kredytobiorcy korzystania z sądowego zabezpieczenia, które pozwala mu wstrzymać płacenie bieżących rat kredytu.
 • Specjalne przepisy dotyczące zabezpieczenia majątku banku po ogłoszeniu upadłości nie mają zastosowania do takiego zabezpieczenia, które uzyskał kredytobiorca. To zabezpieczenie jest tymczasowym rozwiązaniem, które pozwala kredytobiorcy utrzymać swoje obowiązki wstrzymane na czas trwania procesu. To zabezpieczenie nie dotyczy majątku banku i nie wprowadza ograniczeń co do jego likwidacji. W innych przypadkach (nie dotyczących kredytów frankowych), zabezpieczenia tego typu często są stosowane po ogłoszeniu upadłości, aby uregulować sytuację stron podczas trwania procesu (na przykład nakazując lub zakazując określonego zachowania).
ZGŁASZANIE W KRZ WIERZYTELNOŚCI GETIN NOBLE BANK S.A.

INSTRUKCJA KROK PO KROKU

1. Posiadanie profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego

 • Informacja o profilu zaufanym: ➦ LINK
 • Rejestracja w profilu zaufanym: ➦ LINK

Pomoc użytkowników Profilu Zaufanego w Centralnym Ośrodku Informatyki: LINK

2. Rejestracja w KRZ

 • Rejestracja w KRZ: ➦ LINK
 • Film instruktażowy zakładania konta: ➦ LINK

Pomoc w zakresie systemu i procesu KRZ :

3. Zapoznanie się z instrukcjami zgłaszania wierzytelności w KRZ

 • Film instruktażowy zgłaszania wierzytelności w KRZ: ➦ LINK
 • Instrukcja zgłaszania wierzytelności w KRZ: ➦ LINK

4. Zachowanie daty zgłoszenia

W celu nieodpłatnego terminu zgłoszenia wierzytelności istnieje konieczność zachowania terminu, który mija: 21 sierpnia 2023.
UWAGA: Późniejsze zgłoszenia wymagać będzie uiszczenia opłaty - szacunkowy koszt to ponad 1.000,00 złotych.

5. Konieczność indywidualnego zgłoszenia wierzytelność

 • Każdy kredytobiorca (lub następca/-cy prawni) musi zgłosić swoją wierzytelność samodzielnie.
 • W przypadku zgonu kredytobiorcy - każdy z następców prawnych zmarłego kredytobiorcy musi zgłosić oddzielnie wierzytelność w tym zakresie.
 • Jeżeli małżeństwo zawierało łącznie kredyt - to osobo mąż i zona muszą zgłosić wierzytelność.
 • Jeżeli np. rodzice lub jakiekolwiek inne osoby trzecie były tylko żyrantami do kredytu to również każdy z tych osób z osobna musi zgłosić wierzytelność.
UWAGA: W sytuacji zgłoszenia przez jednego kredytobiorcę wierzytelności a np. przez innych kredytobiorców nie - nie będą te osoby uwzględnione w postępowaniu upadłościowym.

6. Konieczność wskazania poprawnej sygnatury

Sygnatura postępowania upadłościowego Getin Noble Bank S. A.: WA1M/GUp/44/2023

7. Wskazanie danych kredytobiorcy

W punkcie 2 (wskazany w Instrukcja zgłaszania wierzytelności w KRZ:  ➦ LINK)  procesu zgłaszania wierzytelności w KRZ należy Wybrać: Wierzyciel - samodzielnie (Wnoszący pismo/dokument) i wskazać indywidualne dane zgłaszającego kredytobiorcy.
UWAGA: Nie rekomendujemy podawać żadnych danych osób trzecich w tym również pełnomocnika

8. Dołączenie do zgłoszenia załączników

W punkcie 7 (wskazany w Instrukcja zgłaszania wierzytelności w KRZ:  ➦ LINKprocesu zgłaszania wierzytelności w KRZ załączyć:
a) Podpisany skan "Oświadczenie o potrąceniu" wraz z potwierdzeniem nadania (ewentualnie jak dostępne z potwierdzeniem odbioru) - śledzenie przesyłek listownych Poczta Polska: ➦ LINK)
b) Podpisany skan dokumentu Zgłoszenie wierzytelności
c) (Jeżeli były wydane) Wyrok I instancji, wyrok II instancji, postanowienie o zabezpieczeniu,
d) Załączenie również skanów - jeżeli jest możliwość techniczna (ograniczona pamięć systemu KRZ):
- umowy,
- aneksów,
- zaświadczeń bankowych przedstawiających historię spłaty rat kredytowych,
- wyciągi z rachunku bankowego obejmującego wpłaty nieujęte w zaświadczeniu bankowym.
UWAGA: Z uwagi na ograniczenia w limicie dołączanych do systemu dokumentów, informujemy, że najważniejsze jest dołączenie załączników z podpunktu a i b.

9. Podpisanie zgłoszenia

Podpisaniu i wysłaniu przez system dokumentów – jest o tym mowa na końcu Instrukcji zgłaszania wierzytelności w KRZ: LINK.

Zgłoszenie wypełniacie Państwo jako konsumenci podając swój numer PESEL,

W zgłoszeniu podajecie Państwo swój numer rachunku bankowego prowadzonego w innym banku niż Getin Noble Bank S.A.

Na skrzynkę przesyłek powinna przyjść wiadomość: Elektroniczne potwierdzenie wniesienia pisma.

UWAGA:  Zgłoszenie wierzytelności na ostatnią chwilę może być niemożliwe - może występować problem z działaniem systemu KRZ np. ze względu na duże obciążenie.

10. Wysłanie dokumentów listem poleconym

Dokumenty z punktu 8 niniejszej instrukcji:
a) Podpisany skan dokumentu „Oświadczenia o potrąceniu” wraz z potwierdzeniem nadania (ewentualnie również z potwierdzeniem odbioru),
b) Podpisany skan dokumentu „Zgłoszenie wierzytelności
c). (Jeżeli nie było składane np. na drodze sądowej) Oświadczenie co do skutków nieważności zgłoszenia wierzytelności
Należy do 3 dni od zgłoszenia wierzytelności w KRZ  należy wysłać w formie papierowej listem poleconym wraz potwierdzeniem nadania oraz potwierdzeniem odbioru podając sygnaturę: WA1M/ Gup/ 44/2023 do stron postępowania tj.:
 • Marcin Mirosław Kubiczek syndyk masy upadłości Getin Noble Bank S.A. ul. Działkowa 8, 41-506 Chorzów
 • Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie, Wydział XVIII Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A, Warszawa kod: 00-454

11. Regularne sprawdzanie skrzynki KRZ

Po zgłoszeniu codziennie należy sprawdzać Skrzynkę przesyłek w KRZ, czy nie pojawia pismo lub wezwanie od Syndyka.

ZASTRZEŻENIA PRAWNE:

 • Materiał ten ma wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowi w żadnej mierze oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ma on charakter wyłącznie i tylko informacyjny. Powielanie, kopiowanie, bądź publikowanie go w całości lub jego części bez pisemnej zgody REDITUS Sp. z o.o. jest kategorycznie zabronione.
 • Ewentualna decyzja dotycząca podjęcia działań prawnych w omawianej kwestii prawnej powinna być podejmowana wyłącznie przez Klienta/-ów po samodzielnej, pełnej analizie kompletnej dokumentacji oraz dokładnego zweryfikowaniu stanu faktycznego.
 • Ostateczna decyzja podjęcia działań prawnych należy wyłącznie do Klienta/-ów. REDITUS Sp. z o.o. nie występuje w roli doradcy, pośrednika ani też przedstawiciela Klienta/-ów. Przed podjęciem ewentualnych działań prawnych Klient/-ci powinien/-ni samodzielnie określić jej ryzyko - potencjalne korzyści oraz straty z nią związane, jak również w szczególności charakterystykę, konsekwencje prawne, podatkowe, księgowe, finansowe oraz zmieniających się czynników zewnętrznych mających wpływ na zamierzony przez Klienta/-ów efekt końcowy.
 • Niniejszy materiał nie stanowi w żadnej materii rekomendacji działań prawnych. Materiał ani żadna z jego części nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania zobowiązania. Materiał to nie zastępuje niezbędnych porad prawnych. Materiał jest oparty na informacjach publicznie dostępnych. Do jego sporządzenia nie wykorzystano żadnych informacji poufnych.
 • Wyrażane opinie są niezależnymi, w pełni subiektywnymi opiniami REDITUS Sp. z o.o.. W opracowaniu wykorzystano źródła informacji, które REDITUS Sp. z o.o. uważa za wiarygodne i dokładne, lecz nie istnieje żadna gwarancja, że są one wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny sprawy Klienta/-ów.
 • Wykresy i diagramy przestawione w niniejszym materiale mają charakter wyłącznie ilustracyjny, poglądowy oraz nie są doradztwem ani prognozą.
 • Informacje zawarte w tej publikacji są aktualne na datę utworzenia materiału i mogą ulec zmianie w przyszłości.