SANTANDER cONSUMER BANK S.A. 
pRZYKŁADOWE KLAUZULE NIEDOZWOLONE W UMOWACH KREDYTÓW “WALUTOWYCH” 
Santander Consumer Bank S.A.

Santander Consumer Bank S.A.

SANTANDER BANK POLSKA S.A.

Umowa z 2006 r. i z 2007 r

§ 2 ust. 1 zd. 1 lub § 2 ust. 2 zd. 1 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
„Na wniosek Kredytobiorcy Bank udziela kredytu w kwocie (...) nominowanego do waluty CHF, wg kursu kupna walut dla CHF obowiązującego w Banku w dniu uruchomienia całości kredytu lub jego poszczególnych transz – w przypadku wypłaty kredytu w transzach na cel określonych w §1.”

§ 3 ust. 2 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
„Kredyt wypłacany jest w złotych polskich przy jednoczesnym przeliczaniu wysokości wypłacanej kwoty (transzy) na CHF wg kursu kupna walut dla CHF ustalanego przez Bank i obowiązującego w Banku w dniu wypłaty środków.”

§ 5 ust. 3 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
„Wysokość rat kapitałowo-odsetkowych zostanie ustalona po przeliczeniu kwoty wypłaconego kredytu na CHF, stosownie do postanowień niniejszej Umowy.”

§ 5 ust. 5 zd. 2 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
„Kwota wpłaty raty w złotych przeliczana jest na CHF wg kursu sprzedaży obowiązującego w NBP na dzień przed datą wpływu środków do Banku.”