KRAJOWY REJESTR zADŁUŻONYCH

POSTĘPOWANIE UPADŁOŚCIOWE

REDITUS.LAW

PODSTAWOWE ETAPY

Postępowanie upadłościowe to nic innego jak badanie i dochodzenie roszczeń wierzycieli od dłużnika, który nie jest w stanie spłacić swoich długów. Warto zwrócić uwagę na to, że poniższy schemat jest podstawowym i może się różnić w zależności od konkretnych okoliczności. Postępowanie upadłościowe jest złożonym procesem, ale znając podstawy, łatwiej zrozumieć szczegółowe zagadnienia prawa upadłościowego.

1. WNIOSEK O OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI:

  • Postępowanie zaczyna się od złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości przez odpowiedni podmiot, np. dłużnika lub wierzyciela.
  • Wniosek musi spełniać określone wymogi formalne i być opłacony.
  • Sąd ogłasza upadłość dłużnika, jeśli spełnione są odpowiednie warunki.

2. POSTĘPOWANIE W PRZEDMIOCIE OGŁOSZENIA UPADŁOŚCI:

  • Pierwsza część to sprawdzenie, czy zgłoszony wniosek o ogłoszenie upadłości jest prawidłowy.
  • Wierzyciele nie biorą czynnego udziału w tej części, ale mogą zabezpieczyć majątek dłużnika.

3. ZGŁOSZENIE WIERZYTELNOŚCI:

  • Wierzyciele muszą zgłosić swoje wierzytelności do syndyka, aby wziąć udział w postępowaniu upadłościowym.

4. LISTA WIERZYTELNOŚCI:

  • Syndyk sporządza listę zgłoszonych wierzytelności, która jest publikowana.
  • Wierzyciele mają możliwość zgłoszenia sprzeciwu co do tej listy.

5. LIKWIDACJA MASY UPADŁOŚCI:

  • Masa upadłości to majątek dłużnika, który służy do zaspokojenia wierzycieli.
  • Syndyk opracowuje plan likwidacyjny i podejmuje działania mające na celu spieniężenie majątku upadłego.

6. PODZIAŁ FUNDUSZY POMIĘDZY WIERZYCIELI:

  • Środki uzyskane z likwidacji masy upadłości są dzielone między wierzycieli zgodnie z określonymi zasadami.

7. ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA:

  • Postępowanie upadłościowe kończy się, gdy wszystkie działania zostały wykonane, a wierzyciele zostali zaspokojeni.
  • W niektórych przypadkach postępowanie może zostać umorzone

CRM form will load here

ZGŁOSZENIE WIERZYTELNOŚCI
GETIN NOBLE BANK

TERMIN: 21.08.2023

Pomoc w zgłoszeniu wierzytelności