PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.

wygrana z BANK polska kasa opieki s.a.

W dniu 18.06.2021 r. wygraliśmy sprawę przeciwko BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.

nieważność umowy

Ustalenie nieważność umowy,

wygrana z BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.

W dniu 30.10.2020 r. przeciwko Bankowi Polska Kasa Opieki Spółka S.A. wygraliśmy sprawę.

nieważność umowy

Ustalenie nieważności umowy kredytu indeksowanego zawartego w 2006 r.;

zwrot kosztów procesu

Zasądzenie od pozwanego banku na rzecz powoda kosztów procesu w kwocie 6.417 zł.

pRZYKŁADOWE KLAUZULE NIEDOZWOLONE W UMOWACH KREDYTÓW “WALUTOWYCH” 
PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.

PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.

PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.

Umowa kredytu z 2002 r.

§ 3 ust. 1 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
„Kredyt zostanie wypłacony w złotych po przeliczeniu według obowiązującego w Banku na dwa dni robocze przed dniem wypłaty kursu kupna waluty kredytu (wg Tabeli kursów Banku z godz. 9:00).”


§ 7 ust. 4 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
„Kredytobiorca dokonuje spłaty Kredytu w złotych, w wysokości stanowiącej równowartość należnej i wynikającej z harmonogramu spłat kwoty waluty z zastosowaniem kursu sprzedaży walut Banku według Tabeli z godz. 9:00, obowiązującej na dwa dni przed terminem wymagalności spłaty, określonym w umowie kredytowej.”

PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.

Umowa kredytu z 2008 r.

§ 2 ust. 4 postanowienia ogólne [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
„Kredyt zostanie wypłacony w złotych po przeliczeniu wypłaconej kwoty według kursu kupna waluty Kredytu obowiązującego w Banku na dwa dni robocze przed dniem wypłaty (zgodnie z Tabela Kursów Banku z godz. 9:00), na podstawie złożonego przez Kredytobiorcę w Banku Wniosku o wypłatę na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do Umowy (zwanego dalej „Wnioskiem o wypłatę”).”


§ 5 ust. 5 postanowienia ogólne [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
„Kredytobiorca dokonuje spłaty Kredytu w złotych, w wysokości stanowiącej równowartość należnej i wynikającej z harmonogramu spłat kwoty waluty z zastosowaniem kursu sprzedaży walut Banku według Tabeli z godz. 9:00, obowiązującej na dwa dni robocze przed terminem wymagalności spłaty, określonym w Umowie.”