ING BANK ŚLĄSKI S.A.

WYGRANA Z ING BANK ŚLĄSKI S.A.


Pierwszy w Polsce wyrok dot. kredytów frankowych 

z nakazaniem bankowi złożenia wniosku wykreślenia hipoteki

W dniu 06.05.2021 r. z pełnym sukcesem wygraliśmy sprawę przeciwko ING Bank Śląski S.A. osiągając pierwszy wyrok w Polsce, w którym bank został zobligowany do złożenia wniosku o wykreślenie złożonego wpisu z hipoteki naszego Klienta

nieważność umowy

Ustalenie nieważności umowy kredytu indeksowanego zawartego w 2008 r.;

wykreślenie przez bank wpisu z hipoteki

Nakazanie pozwanemu bankowi wykreślenie wpisu hipoteki kaucyjnej z księgi wieczystej w terminie 14 dni od uprawomocnienia się wyroku;

zasądzenie całej dochodzonej kwoty

Zasądzenie całej dochodzonej pozwem kwoty 191.539,52 zł wraz z odsetkami za opóźnienie;

zwrot kosztów procesu

Zasądzenie od pozwanego banku na rzecz powoda kosztów procesu w kwocie 6.417 zł.

pRZYKŁADOWE KLAUZULE NIEDOZWOLONE W UMOWACH KREDYTÓW “WALUTOWYCH” 
ING BANK ŚLĄSKI S.A.

ING BANK ŚLĄSKI S.A.

ING BANK ŚLĄSKI S.A.

Umowa 2008 r.

§ 1 ust. 1 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
„Bank udziela Kredytobiorcy na jego wniosek z dnia (...) roku kredytu w złotych indeksowanego kursem CHF w wysokości (...) PLN (słownie: (...), a Kredytobiorca zaciąga kredyt i zobowiązuje się do jego wykorzystania zgodnie z warunkami niniejszej umowy. Równowartość wskazanej kwoty w walucie CHF zostanie określona na podstawie gotówkowego kursu kupna CHF Banku z dnia wypłaty (uruchomienia) pierwszej transzy kredytu (kurs notowany z pierwszej tabeli kursowej Banku – tabela A w tym dniu) i zostanie podana w harmonogramie spłat. Kredytobiorca zaciąga kredyt i zobowiązuje się do jego wykorzystania zgodnie z warunkami niniejszej umowy.”

§ 2 ust. 4 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
„Kredyt zostanie uruchomiony w złotych, a jego równowartość w walucie CHF ustalona zostanie według kursu kupna określonego w § 1 ust. 1, w dniu uruchomienia pierwszej transzy kredytu. Kolejne transze kredytu będą uruchamiane w złotych, a ich równowartość w walucie CHF będzie ustalana każdorazowo według kursu kupna na podstawie gotówkowego kursu kupna CHF banku z dnia wypłaty (uruchomienia) danej transzy kredytu (kurs notowany w pierwszej tabeli kursowej Banku – tabela A w tym dniu).”

§ 5 ust. 1 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
„Kredytobiorca zobowiązuje się do spłaty kredytu wraz z odsetkami oraz innymi zobowiązaniami wynikającymi z umowy kredytu. Kredyt, odsetki oraz inne zobowiązania wyrażone w CHF będą spłacane w złotych jako równowartość raty w CHF przeliczonej według gotówkowego kurs sprzedaży CHF Banku z dnia wymagalnej spłaty raty (kurs notowany w pierwszej tabeli kursowej Banku – tabela A, w tym dniu). Inne zobowiązania wynikające z umowy wyrażone w złotych będą płatne w złotych.
Zmiana kursu walutowego będzie miała wpływ na wysokość rat kapitałowo- odsetkowych oraz na wartość kredytu. W przypadku zwiększenia kursu walutowego, raty kapitałowo-odsetkowe ulegną zwiększeniu, natomiast w przypadku obniżenia kursu walutowego raty kapitałowo-odsetkowe ulegną zmniejszeniu. Wartość kredytu będzie wzrastała w przypadku wzrostu kursu walutowego lub malała w przypadku spadku kursu walutowego.”