BANK BNP PARIBAS S.A.

WYGRANA Z BNP Paribas Bank S.A.

W dniu 21.10.2021 r. wygraliśmy sprawę przeciwko BNP Paribas Bank S.A.

nieważność umowy

Ustalenie nieważności umowy kredytu zawartego w 2008 r.;

zasądzenie całej dochodzonej kwoty

Zasądzenie całej dochodzonej pozwem kwoty 94.243,50 zł oraz kwotę 14.603,39 CHF wraz z odsetkami za opóźnienie;

zwrot kosztów procesu

Zasądzenie od pozwanego banku na rzecz powoda kosztów procesu w kwocie 11.834 zł.

pRZYKŁADOWE KLAUZULE NIEDOZWOLONE W UMOWACH KREDYTÓW “WALUTOWYCH” 
BNP PARIBAS S.A.

Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.

BNP PARIBAS S.A.

Umowa z 2008 r.

§ 2 ust. 2 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
„Kredyt zostanie uruchomiony bezgotówkowo, jednorazowo, w kwocie nie wyższej niż kwota kredytu, po spełnieniu warunków wynikających z umowy kredytowej, na rzecz:
a) BGŻ S.A. w kwocie X CHF tytułem sfinansowania opłaty przygotowawczej,
b) Zbywcy w kwocie i na rachunek wskazany w umowie kupna-sprzedaży kredytowanej nieruchomości zawartej w formie aktu notarialnego,
c) Na rachunek osobisty Kredytobiorcy prowadzony w BGŻ S.A. tytułem sfinansowania opłat notarialnych oraz w ewentualnej pozostałej kwocie wynikającej z różnic kursowych.”

§ 2 ust. 4 pkt g) [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
„pokrycie ewentualnych różnic pomiędzy kwotą kredytu przeliczoną na złote po kursie kupna obowiązującym w dniu złożenia wniosku o kredyt, a kwotą kredytu przeliczoną na złote po kursie kupna z dnia uruchomienia kredytu, niezbędna do zamknięcia transakcji,

§ 4 ust. 1 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
„Kredytobiorca zobowiązuje się do spłaty kredytu wraz z odsetkami w terminie określonym w ust. 3. Spłata kredytu następuje w złotych. Zmiana kursu waluty wpływa na wysokość salda kredytu oraz raty kapitałowo-odsetkowej.”

BNP PARIBAS S.A.

Regulamin kredytu hipotecznego i budowlanego

§ 37.1. [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
„Kredyty w walutach wymienialnych wypłacane są w złotych, przy zastosowaniu kursu kupna waluty obowiązującego w Banku w chwili wypłaty.”

§ 37.2. [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
„Kredyt w walutach wymienialnych podlegają spłacie w złotych, przy zastosowaniu kursu sprzedaży waluty obowiązującego w Banku w chwili spłaty.”

BNP PARIBAS S.A.

Fortis Bank S.A.

BNP PARIBAS S.A.

Umowa z 2007 r.

ust. 1 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
„Kwota kredytu: (...) CHF (słownie franków ..................).”

ust. 5.2. [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
„Uruchomienie Kredytu nastąpi jednorazowo w wysokości nie większej niż (...) PLN (słownie: ....) w następujący sposób:
1) z kwoty kredytu zostanie pobrana składka ubezpieczenia spłaty kredytu w TU EUROPA SA, o której mowa w ust. 9.2.
2) w wysokości określonej w akcie notarialnym ostatecznej umowy kupna-sprzedaży Kredytowanej Nieruchomości (zawartej pomiędzy Zbywcą i Kredytobiorcą), nie więcej jednak niż (...) PLN stanowiącej różnicę między ceną nabycia Kredytowanej Nieruchomości a wniesionym Wkładem własnym, na rachunek bankowy Zbywcy wskazany w tym akcie notarialnym.”

ust. 8.8 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
„Spłata należności z tytułu Kredytu następuje z Rachunku nr (...). Rachunek ten prowadzony jest w CHF i zasilany jest wyłącznie środkami w walucie, w której jest prowadzony. Kredytobiorca zobowiązany jest zapewnić na Rachunku wystarczającą kwotę środków do pokrycia wymagalnych należności Banku z tytułu Kredytu.”