bANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.
pRZYKŁADOWE KLAUZULE NIEDOZWOLONE W UMOWACH KREDYTÓW “WALUTOWYCH” 
Bank Ochrony Środowiska S.A.

Bank Ochrony Środowiska S.A.

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.

Umowa z 2007 r.

§ 2 ust. 2 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
„Kwota kredytu, z zastrzeżeniem § 18 ZOZK, wynosi (...) EUR (słownie: ...), nie więcej niż równowartość (...) PLN.

§ 18 ust. 1 Zbiór Ogólnych Zasad Kredytowania w Zakresie Udzielania Kredytów Hipotecznych (ZOZK) [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
„Kredyt uruchamiany i spłacany jest w złotych, z zastrzeżeniem ust. 7 i 8. Zmiana spreadu walutowego stosowanego przez Bank ma wpływ na wysokość wypłaconego kapitału oraz wysokość rat kapitałowo-odsetkowych.

§ 18 ust. 3 Zbiór Ogólnych Zasad Kredytowania w Zakresie Udzielania Kredytów Hipotecznych (ZOZK) [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
„Kredyt uruchamiany jest w złotych, przy jednoczesnym przeliczeniu na wybrana przez Kredytobiorca i określoną w Umowie walutę, po kursie kupna dewiz wg Tabeli kursów z dnia uruchomienia kredytu, obowiązującym w momencie wykonania operacji.

§ 18 ust. 4 Zbiór Ogólnych Zasad Kredytowania w Zakresie Udzielania Kredytów Hipotecznych (ZOZK) [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
„W przypadku wzrostu kursu waluty obcej w okresie między momentem zawarcia Umowy a momentem uruchomienia kredytu/transzy kredytu, kwota uruchomionego kredytu wyrażona w walucie wymienialnej może być niższa niż kwota określona w Umowie. Kwotę kredytu wyrażoną w walucie obniża się w takim stopniu, aby odpowiadała określonej w Umowie równowartości kwoty kredytu w PLN. (...).

§ 18 ust. 5 Zbiór Ogólnych Zasad Kredytowania w Zakresie Udzielania Kredytów Hipotecznych (ZOZK) [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
„W przypadki spadku kursu waluty obcej w okresie między momentem zawarcia Umowy a momentem uruchomienia kredytu/transzy kredytu, kwota uruchomionego kredytu wyrażona w walucie wymienialnej może być wyższa niż kwota określona w Umowie. Kwotę kredytu wyrażoną w walucie podwyższa się w takim stopniu, aby odpowiadała określonej w Umowie równowartości kwoty kredytu w PLN. (...).

§ 18 ust. 6 Zbiór Ogólnych Zasad Kredytowania w Zakresie Udzielania Kredytów Hipotecznych (ZOZK) [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
„Spłata kredytu denominowanego wraz z odsetkami następuje w złotych, w ratach określonych w walucie z Umowy, wg przeliczenia, po ustalonym wg ostatniej Tabeli kursów kursie sprzedaży dewiz obowiązującym w Banku w dniu wpłaty środków na rachunek kredytowy Kredytobiorcy, z zastrzeżeniem ust. 7 i 8.

 § 8 ust. 1 [klauzula skutkująca możliwością żądania zwrotu nadpłaconych kwot]
„Od kwoty udzielonego kredytu Bank pobierze prowizję przygotowawczą w wysokości X% kwoty kredytu, tj. X EUR (słownie: ...).

§ 8 ust. 2 [klauzula skutkująca możliwością żądania zwrotu nadpłaconych kwot]
„Prowizja przygotowawcza płatna jest w złotych w dniu podpisania Umowy, po przeliczeniu kwoty prowizji po kursie sprzedaży dewiz Banku wg Tabeli kursów z dnia wpłaty prowizji, obowiązującym w momencie wykonania operacji.

§ 10 ust. 1 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
„Kredyt wraz z odsetkami spłacany jest w PLN, w równych ratach miesięcznych. Kapitał jest spłacany co miesiąc. (...).

§ 10 ust. 2 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
„W dniu zawarcia Umowy rata kapitałowo-odsetkowa wynosi X EUR.”

§ 12 ust. 4 [klauzula skutkująca możliwością żądania zwrotu nadpłaconych kwot]
„Składka ubezpieczeniowa z tytułu ubezpieczenia kredytu na okres pomostowy, w okresie ubezpieczenia wynosi X% kwoty udzielonego kredytu za każdy rozpoczęty miesiąc kalendarzowy okresu ubezpieczenia.

§ 12 ust. 7 [klauzula skutkująca możliwością żądania zwrotu nadpłaconych kwot]
„Składaka ubezpieczeniowa płatna jest w PLN z góry, jednorazowo za każdy okres ubezpieczenia. Dla wyliczenia pierwszej składki przyjmuje się równowartość składki w PLN, przeliczonej według pierwszego kursu kupna dewiz obowiązującego w Banku dla waluty kredytu z dnia podpisania Umowy. Dla wyliczenia kolejnych składek ubezpieczenia przyjmuje się równowartość składki w PLN, przeliczonej według pierwszego kursu kupna dewiz w Banku dla waluty kredytu z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedniego.

§ 12 ust. 10 [klauzula skutkująca możliwością żądania zwrotu nadpłaconych kwot]
„Składka z tytułu ubezpieczenia niskiego wkładu własnego wynosi X% za 108 miesięczny okres ubezpieczenia i naliczana jest od kwoty brakującego wkładu własnego na dzień zawarcia niniejszej Umowy, przy czym kwota kredytu zgłaszana do ubezpieczenia nie może być wyższa od 20% wartości nieruchomości.

§ 12 ust. 12 [klauzula skutkująca możliwością żądania zwrotu nadpłaconych kwot]
„Składka płatna jest w PLN, dla wyliczenia pierwszej składki ubezpieczeniowej przyjmuje się równowartość składki w PLN, przeliczonej według pierwszego kursu kupna dewiz obowiązującego w Banku dla waluty kredytu z dnia podpisania Umowy. Dla wyliczenia kolejnych składek ubezpieczenia przyjmuje się równowartość składki w PLN, przeliczonej według pierwszego kursu kupna dewiz w Banku dla waluty kredytu z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedniego.