kancelaria reditus

REGULAMIN PROGRAMU „AMBASADOR KANCELARII REDITUS”

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin Programu „Ambasador REDITUS” (dalej zwany „Regulaminem”) organizowanym przez REDITUS SP. Z O.O., w szczególności określa zasady i warunki uczestnictwa w Programie, Nagrody przewidziane dla Uczestników Programu oraz sposób ich przyznawania i wydawania przez Organizatora.

2. Organizatorem Programu jest REDITUS SP. Z O.O. - działająca pod nazwą KANCELARIA REDITUS z siedzibą w Krakowie, ul. Pawia 9, 31-154 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000741784, REGON 380855690, NIP 6751655472, adres e-mail: kancelaria@reditus.law, telefon: +48 573-569-333.

3. Celem Programu jest promocja usług oferowanych przez Organizatora a także nagradzanie Uczestników, którzy skutecznie zachęcają do nabycia usług Organizatora inne osoby lub podmioty w zamian za co Uczestnicy otrzymują Nagrody.

4. Program prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Zasady i regulamin Programu dostępne są na stronie: https://reditus.law/ambasador a sam regulamin bezpośrednio na: https://reditus.law/ambasador-regulamin.

6. Każdy Uczestnik Programu zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.

7. Regulamin wiąże Uczestnika od chwili przystąpienia do Programu.II. Definicje

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

1. Organizator - REDITUS SP. Z O.O. - działająca pod nazwą KANCELARIA REDITUS z siedzibą w Krakowie, ul. Pawia 9, 31-154 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000741784, REGON 380855690, NIP 6751655472, adres e-mail: kancelaria@reditus.law, telefon: +48 573-569-333.

2. Program - przedsięwzięcie Organizatora pod nazwą "Ambasador KANCELARII REDITUS” skierowane do pełnoletnich osób fizycznych mających pełną zdolność do czynności prawnych, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, właścicieli firm, a także osób prawnych albo jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, mający na celu promocję usług oferowanych przez Organizatora, w ramach którego Uczestnicy, w zamian za Skuteczne polecanie nabycia produktów i usług Organizatora innym osobom i podmiotom uzyskują Nagrody.

3. Uczestnik - każda osoba, będąca wyłącznie pełnoletnią osobą fizyczną, mającą pełną zdolność do czynności prawnych - wykluczone są osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, z siedzibą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie przystąpił do Programu, a następnie polecił nabycie usług Organizatora innym osobom lub podmiotom, które następnie nie odstąpią skutecznie od ich nabycia.

4. Nowy Klient zwany również Poleconym - osoba lub podmiotem, która w związku ze Skutecznym Poleceniem przez Uczestnika, zawarła z Organizatorem umowę zlecenie oraz dokonał wymaganej, pełnej oraz terminowej płatności za prowadzenie sprawy prowadzonej w ramach postępowania sądowego. 

5. Skuteczne Polecenie - przez skuteczne polecenie rozumie się polecenie przez Uczestnika innej osoby lub podmiotu, której dane osobowe na dzień polecenia nie są w posiadaniu przez Organizatora, w następstwie którego doszło do zawarcia przez Organizatora i Nowego Klienta (Poleconego) umowy zlecenie obsługi prawnej od Organizatora oraz dokonania pełnej terminowej płatności za prowadzenie sprawy na etapie sądowym za ww usługę, jeżeli spełnione zostały warunki Programu określone w niniejszym Regulaminie. Podstawą do uznania Skutecznego Polecenia jest lista, o której mowa w pkt. V Ust. 12 i następne.

6. Nagroda - świadczenie materialne lub niematerialne przekazywane przez Organizatora na rzecz Uczestnika za każde Skuteczne Polecenie usług Organizatora, zgodnie z pkt VI.

7. Formularz Polecenia ­- formularz (o nazwie: „POLECENIE NOWEGO KLIENTA”) służący do polecania innych osób lub podmiotów przez Uczestnika Programu, który dostępny jest na stronie: https://reditus.law/ambasador.

8. Formularz Zgłoszeniowy - formularz (o nazwie: „REJESTRACJA UCZESTNIKA PROGRAMU AMBASADOR KANCELARII REDITUS”) przystąpienia do Programu „Ambasador REDITUS” zwany w dalszej części „Formularzem Zgłoszeniowym”, służący do zgłoszenia się Uczestnika do Programu, dostępny na stronie: https://reditus.law/ambasador.

9. Opiekun Klienta - osoba fizyczna przedstawiciel będący dedykowaną osobą reprezentującą Organizatora lub podmiotu działającego na jego rzecz, w zakresie prezentacji, sprzedaży, obsługi usług oraz sprawowania opieki nad obecnymi Klientami Organizatora w tym w szczególności bezpośrednio nad samym Uczestnikiem.

10. Regulamin - niniejszy regulamin określa zasady przystąpienia i uczestnictwa w ProgramieIII. Czas trwania Programu

1. Program trwa od dnia 1 listopada 2021 roku włącznie do odwołania.

2. O zakończeniu Programu Organizator powiadomi Uczestników z 1-miesięcznym wyprzedzeniem poprzez publikację takiej informacji na stronie Programu pod adresem: https://reditus.law/ambasador.IV. Warunki przystąpienia do Programu

1. Program polega na nagrodzeniu Uczestnika, który zapewni spełnienie następujących warunków przystąpi do Programu poprzez:

a. Formularza Zgłoszeniowy dostępny na stronie: https://reditus.law/ambasador, lub
b. wyrazi zgodę na uczestnictwo w Programie podczas zawierania umowy z Organizatorem.

2. Prawidłowo wypełniony Formularz Zgłoszeniowy Uczestnika musi zawierać:

- pozdrowienie,
- imię,
- nazwisko,
- numer telefonu komórkowego,
- adres e-mail,
- adres do korespondencji.

Uczestnik podczas Rejestracji ma obowiązek podania danych aktualnych i zgodnych ze stanem rzeczywistym oraz ich aktualizacji w razie zmiany w trakcie trwania Programu. O takich zmianach uczestnik jest zobowiązany poinformować niezwłocznie Organizatora.

3. Uczestnik uzupełniając Formularz Zgłoszeniowy zobowiązany jest złożyć oświadczenie o zapoznaniu się Regulaminem Programu i akceptacji jego postanowień, wypełniając go w sposób kompletny i zgodny z prawdą. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże jest konieczne dla wzięcia udziału w Programie.

4. Jeżeli Uczestnik uzupełniając Formularz Zgłoszeniowy podał nieprawidłowe lub błędne dane, Organizator może podjąć stosowne działania zmierzające do pozyskania poprawnych danych, kontaktując się z Uczestnikiem na podany przez niego podczas Rejestracji adres e-mail lub numer telefonu, o ile dane kontaktowe zostały podane prawidłowo. Brak możliwości pozyskania poprawnych danych będzie oznaczało, że Uczestnik nie zostanie poprawnie zakwalifikowany do uczestnictwa w Programie.

5. Uczestnik uzupełniając Formularz Zgłoszeniowy ma obowiązek podania danych aktualnych i zgodnych ze stanem rzeczywistym oraz ich aktualizacji w razie zmiany w trakcie trwania Programu - o takich zmianach Uczestnik jest zobowiązany poinformować Organizatora.

6. Przystępując do Programu za pomocą Formularza Zgłoszeniowego, Uczestnik zobowiązany jest złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Programu i akceptacji jego postanowień oraz wypełnić w sposób kompletny i zgodny z prawdą Formularz Zgłoszeniowy. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże jest konieczne dla wzięcia udziału w Programie.

7. Za dzień przystąpienia Uczestnika do Programu uważa się dzień, w którym Uczestnik dokonał zgłoszenia poprzez stronę Organizatora: https://reditus.law/ambasador.

8.Uczestnikiem może być wyłącznie każda pełnoletnia osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych - wykluczone są osoby fizyczne prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, z siedzibą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, oraz po spełnieniu następujących warunków:

a. na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie przystąpiła do Programu,

b. wyraziła zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych w celach związanych z realizacją zobowiązań wynikających z Uczestnictwa w niniejszym Programie i nie wycofała tej zgody.

9.. Uczestnik Programu bierze w nim udział osobiście a jego uprawnienia nie podlegają jakiemukolwiek przeniesieniu na inną osobę lub podmiot.

10. W Programie nie mogą uczestniczyć pracownicy oraz współpracownicy (niezależnie od podstawy) Organizatora (w tym podmiotów współpracujących) i członkowie ich rodzin, jak również inne osoby biorące bezpośredni udział w organizacji Programu. Przez członków rodziny, o których mowa powyżej rozumie się: wstępnych, zstępnych, opiekunów prawnych, rodzeństwo, małżonków, kuzynów, rodziców małżonków oraz osoby pozostające z pracownikiem w stosunku przysposobienia.V. Zasady i warunki programu

1. Uczestnictwo w Programie i podanie związanych z nim danych jest w pełni bezpłatne i dobrowolne.

2. Przedmiotem Programu jest nagradzanie Uczestników za Skuteczne Polecenia usług Organizatora Nowym Klientom (Poleconym) w okresie jego trwania.

3. Poprawne polecenie Nowego Klienta (Poleconego) dokonuje Uczestnik wyłącznie poprzez uzupełnienie Formularza Polecenia dostępnego na stronie Programu: https://reditus.law/ambasador podając następujące wymagane dane:

Dane Nowego Klienta (Poleconego)
- pozdrowienie polecanego Klienta,
- imię polecanego Klienta,
- nazwisko polecanego Klienta (opcjonalnie),
- numeru telefonu polecanego Klienta,
- adres e-mail polecanego Klienta (opcjonalnie),
- miejscowość polecanego Klienta (opcjonalnie).

Dane polecającego (Uczestnika Programu):
- imię osoby polecającej (Uczestnik),
- nazwisko osoby polecającej (Uczestnik),
- numer telefonu osoby polecającej (Uczestnik),
- adres e-mail osoby polecającej (Uczestnik),
- imię Opiekuna Klienta (opcjonalnie),
- nazwisko Opiekuna Klienta (opcjonalnie).

4. Warunkiem uznania Polecenia jest wyrażenie przez Nowego Klienta (Poleconego) zgody na przetwarzanie przez Organizatora jego danych. W przypadku braku takiej zgody lub żądania usunięcia danych Nowego Klienta (Poleconego), polecenie zostanie uznane za nieskuteczne. Dane Nowych Klientów (Poleconych) są zbierane przez Organizatora w ramach powierzenia przetwarzania danych przez Uczestnika przy pomocy Formularza Poleceń.

5. Uczestnik otrzyma Nagrodę, o której mowa w Pkt. V. za każde Skuteczne Polecenie w okresie trwania Programu, po spełnieniu wszystkich łącznie warunków, od których niniejszy Regulamin uzależnia przyznanie Uczestnikowi Nagrody oraz jeśli:
a. Nowy Klient (Polecony) skutecznie zawrze umowę z Organizatorem;
b. Nowy Klient (Polecony) nie odstąpi od podpisanej umowy z Organizatorem;
c.  Nowy Klient (Polecony) dokona terminowej i pełnej opłaty całości kosztów wynikających z faktu podpisania i realizacji umowy z Organizatorem prowadzoną przed Sądem. - Nagroda za Nowego Klienta (Poleconego) dokonującego płatności: abonamentowej, indywidualnie uzgodnionej lub nieponoszącego kosztu z góry wynikającego z podpisania umowy z Organizatorem zostanie przekazana wyłącznie po pełnym opłaceniu zakończonej z sukcesem zleconej sprawie.

6. Organizator będzie weryfikował prawo Uczestnika do otrzymania Nagrody w Programie na podstawie danych podanych podczas Rejestracji lub zawartych w Formularz Zgłoszeniowym oraz na podstawie danych z wewnętrznego systemu rejestrującego sprzedaż, w którym ewidencjonowani są Nowi Klienci (Poleceni), na zasadach określonych w Ust. 12 i następnych.

7. Uczestnik może nabyć prawo do wielu Nagród w trakcie trwania Programu, to znaczy może polecić dowolną ilość Nowych Klientów (Polecanych).

8. Uczestnik nie może wykonać Skutecznego polecenia wobec samego siebie – Nagroda nie przysługuje więc, gdy Nowy Klient (Polecony) jest tą samą osobą co Uczestnik lub gdy korzysta lub współuczestniczy on z korzystania z usług Organizatora najpierw jako konsument a następnie jako przedsiębiorca (lub odwrotnie),

9. Nowy Klient (Polecony) jeśli spełni warunki wymienione w Pkt. III., może wziąć udział w Programie również jako Uczestnik, przystępując do Programu Rejestrując się na stronie: https://reditus.law/ambasador za pomocą Formularza Zgłoszeniowego i polecając inne osoby.

10. Uprawnienie do Nagrody w żadnym stopni nie może zostać przeniesione przez Uczestnika na osobę lub podmiot trzeci.

11. Nagrody za polecenia są naliczane przez Organizatora w oparciu o zestawienie sprzedaży z każdego miesiąca kalendarzowego. Organizator będzie odpowiedzialny za opracowanie danych Uczestników w zakresie poleceń oraz weryfikacji zasadności przyznania Nagrody.

12. Organizator po upływie każdego kalendarzowego miesiąca okresu trwania Programu, o którym mowa w Pkt. III, nie później jednak niż w terminie 30 dni po jego upływie w oparciu o dane, o których mowa w Pkt. IV Ust. 2 sporządzi listę Uczestników uprawnionych do odbioru Nagrody za miesiąc poprzedzający sporządzenie tej listy wraz ze wskazaniem Nagród należnych poszczególnym Uczestnikom za dany miesiąc kalendarzowy trwania Programu.

13. Organizator na podstawie listy uczestników, o której mowa w Ust 12 powyżej, dokonuje przekazania Nagrody.

14. W terminie do 30 dni roboczych od upływu okresu, o którym mowa w Ust. 13. Uczestnicy o przyznaniu Nagrody zostaną powiadomieni przez Organizatora na dane wskazane w Formularzu Zgłoszeniowym podczas rejestracji w Programie:

a. na adres e-mailowy, lub

b. telefonicznie, lub

c. wiadomością SMS.

15. W przypadku gdyby, Uczestnik dokonał polecenia potencjalnego Nowego Klienta (Poleconego), którego dane już są w posiadaniu Organizatora lub gdy potencjalny Nowy Klient (Polecony) jest już klientem Organizatora – takie zgłoszenie zostanie odrzucone, a Uczestnik zostanie o tym fakcie poinformowany telefonicznie, za pośrednictwem wiadomości e-mail, bądź wiadomością SMS, na dane wskazane w toku rejestracji, o której mowa w Pkt IV Ust. 1 powyżej.VI. Nagrody

1. W ramach Nagrody Uczestnicy otrzymują świadczenia pieniężne lub niepieniężne.

2. Uczestnik ma prawo ubiegać się o Nagrodę za każde Skuteczne Polecenie Nowego Klienta (Poleconego) w sprawie o:

a. kredyt indeksowany / denominowany do waluty obcej w związku z zastosowaną przez bank konstrukcją waloryzacji oraz ubezpieczeń prowadzoną w ramach postępowania sądowego w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych i 00/100),

b. kredyt złotówkowy oparty na wskaźniku WIBOR prowadzoną w ramach postępowania sądowego w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych i 00/100),

3. Nagrody zostaną przekazane przez Organizatora Uczestnikowi:

a.  posiadającemu umowę zlecenie z Organizatorem wyłącznie poprzez pomniejszenie jej kosztu wynagrodzenia po osiągniętym sukcesie;

b.  nie posiadającemu umowy zlecenie z Organizatorem bezpośrednio na numer rachunku bankowego należący do niego;

4. Uczestnik w odniesieniu z Pkt. V ust.13 otrzyma tylko i wyłącznie Nagrodę po uprzednim podaniu Organizatorowi poprzez: Formularz Zgłoszeniowym, mailowo lub pisemnie jego danych:

- Numer rachunek bankowego Uczestnika,
- PESEL Uczestnika,
- Dane Urzędu Skarbowego właściwego dla Uczestnika,
- Informację, czy zgłaszający Uczestnik prowadzi działalność gospodarcza.
- Nazwę firmy Uczestnika (w przypadku kiedy przystępującym jest osoba prowadząca działalność gospodarczą),
- NIP (w przypadku kiedy Uczestnik prowadzi działalność gospodarczą),
- Adres firmy Uczestnika (w przypadku kiedy Uczestnik prowadzi działalność gospodarczą).

5. Uczestnik, aby umożliwić poprawne przekazanie jemu Nagrody zobowiązany jest w odniesieniu z Pkt. V ust.14 w nieprzekraczalnym terminie do 7 dni  przekazać Organizatorowi zgodne ze stanem faktycznym wszystkie jego dane zawarte w Pkt. VI ust.4, w przeciwnym razie należna Nagroda Uczestnikowi w pełnym zakresie przepadnie.VII. Podatek od Nagród

1. W przypadku, gdy Uczestnikami Programu są osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej lub osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą lub podmioty posiadające osobowość prawną, ale otrzymanie Nagrody nie pozostaje w związku z prowadzoną przez powyższe podmioty działalnością gospodarczą, wartość przyznanej Nagrody stanowi przychód z innych źródeł opodatkowany na zasadach ogólnych według skali podatkowej. Organizator w takim przypadku przygotuje i dostarczy Uczestnikowi oraz właściwemu Urzędowi Skarbowemu stosowne dokumenty, niezbędne do rozliczenia podatku dochodowego, w oparciu o dane Uczestnika podane podczas Rejestracji. Z tytułu otrzymania Nagrody, Uczestnicy są zobowiązani do prawidłowego i zgodnego z właściwymi przepisami prawa podatkowego obliczenia i odprowadzenia do właściwego urzędu skarbowego należnego podatku wynikającego z faktu otrzymania Nagrody. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za wskazanie błędnych danych podczas Rejestracji, na podstawie których są przygotowywane dokumenty, niezbędne do rozliczenia podatku dochodowego. Uczestnik nie będzie miał roszczeń do Organizatora w przypadku, gdyby na Uczestnika zostały nałożone kary przez organy skarbowe w związku z nieprawidłowo wypełnionymi dokumentami podatkowymi, na podstawie błędnych danych Uczestnika, przekazanych Organizatorowi i Organizatora. Jeśli w takim przypadku kara zostanie nałożona na Organizatora, Organizator obciąży tymi kosztami Uczestnika, który podał błędne dane do rozliczenia podatku.

2. W przypadku, gdy Uczestnikami Programu są osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą lub podmioty posiadające osobowość prawną, a otrzymanie Nagrody pozostaje w związku z prowadzoną przez powyższe podmioty działalnością gospodarczą, po stronie Organizatora nie występują jakiekolwiek obowiązki informacyjne wynikające z ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. W takim przypadku otrzymania Nagroda stanowi przychód z działalności gospodarczej, który powstaje w momencie uzyskania Nagrody. Uczestnik ma obowiązek rozliczenia go razem z innymi przychodami związanymi z prowadzeniem działalności gospodarczej.VIII. Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje dotyczące nieprawidłowości związanych z przyznawaniem Nagród, Uczestnicy zobowiązani są kierować bezpośrednio do Organizatora Programu w formie elektronicznej przesyłając reklamację na adres e-mail: kancelaria@reditus.law, lub w formie pisemnej na adres siedziby Organizatora. Reklamacja związane z przetwarzaniem danych osobowych powinny być kierowane do Administratora Danych.

2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko/nazwę Uczestnika oraz dane kontaktowe (adres korespondencyjny, numer telefonu, e-mail) wraz dokładnym opisem zgłaszanych zastrzeżeń.

3. Jeżeli podane w reklamacji dane wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Organizator zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym przez Organizatora zakresie.

4. Organizator rozpoznaje zgłoszenie reklamacyjne, w terminie 30 dni. Czas ten liczony jest od daty otrzymania przez Organizatora reklamacji zawierającej kompletną informację.

5. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail Uczestnika podany podczas przystępowania do Programu. Alternatywnie, Organizator/Organizator może wysłać odpowiedź w inny sposób wskazany przez Uczestnika składającego reklamację.IX. Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych (zwany dalej: „Administratorem”) Uczestników oraz Nowych Klientów (Poleconych), zbieranych w ramach Programu jest jego Organizator, czyli: REDITUS SP. Z O.O. - działająca pod nazwą KANCELARIA REDITUS z siedzibą w Krakowie, ul. Pawia 9, 31-154 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000741784, REGON 380855690, NIP 6751655472, adres e-mail: kancelaria@reditus.law, telefon: +48 573-569-333 lub pisemnie na adres siedziby. Z Administratorem można skontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych wyłącznie poprzez e-mail: kancelaria@reditus.law

2. Dane Uczestników Programu będą przetwarzane w celu realizacji usług objętych Programem Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 pkt 1 lit a i b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

3. Uczestnikowi przysługuje prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W celu skorzystania z tych praw należy skontaktować się z Administratorem / Organizatorem: REDITUS SP. Z O.O., ul. Pawia , 31-154 Kraków, adres e-mail: kancelaria@reditus.law.

4. Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić Administratora / Organizatora o każdej zmianie swoich danych osobowych. Ma to zastosowanie również do danych adresowych i kontaktowych Uczestnika niebędącego osobą fizyczną. Powyższa zmiana może zostać dokonana przez Uczestnika poprzez wypełnienie specjalnego formularza zmiany danych dostępnego na stronie internetowej Organizatora.

5. W przypadku, gdy Uczestnik nie zawiadomi Administratora / Organizatora o jakiejkolwiek zmianie swoich danych, Administrator lub Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za opóźnienia lub zaniechanie spowodowane brakiem aktualizacji danych przez Uczestnika.

6. Dostęp do danych osobowych Uczestnika mogą mieć upoważnieni pracownicy Administratora / Organizatora, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Administratora / Organizatora, w szczególności firmy obsługujące infolinię, systemy informatyczne, firmy którym zlecono wysyłanie informacji handlowych - przy, czym takie podmioty przetwarzają dane jako podwykonawcy, na podstawie umowy z Administratorem / Organizatorem i wyłącznie zgodnie z jej poleceniami. Podmioty te są zobowiązane do zachowania wysokich standardów bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.

7. Administrator / Organizator nie będzie udostępniał bez zgody Uczestnika dotyczących go danych osobowych podmiotom nieuczestniczącym w Programie. Nie dotyczy to przypadków, gdy takie udostępnienie będzie dozwolone lub konieczne na podstawie odpowiednich przepisów prawa lub niezbędne do prawidłowej realizacji Programu.

8. Administrator będzie zbierał również dane Nowych Klientów (Poleconych), których dane zostały przekazane przez Uczestników w ramach polecenia. W takim przypadku Administrator poinformuje Nowego Klienta (Polecenie) o fakcie przetwarzania jego danych osobowych, zakresie oraz celu przetwarzania, jak i przysługujących Nowemu Klientowi (Polecony) prawach. Jeżeli Nowy Klient (Polecony) nie wyrazi zgody na przetwarzania jego danych osobowych, dane te zostaną usunięte.

9. Uczestnik może udzielić dodatkowej zgody na usługi marketingowe Organizatora. W takim przypadku Uczestnik otrzyma stosowną klauzulę informacyjną, określającą zakres i cele przetwarzania oraz niezbędne dane kontaktowe wraz z informacją o przysługujących prawach.X. Wykluczenie Uczestnika z Programu lub rezygnacja uczestnictwa w Programie

1. Naruszenie przez Uczestnika warunków niniejszego Regulaminu, w szczególności przez podanie nieprawdziwych danych lub podanie się za inną osobę, może spowodować wykluczenie Uczestnika z Programu, co jest równoznaczne z utratą przez Uczestnika prawa do jakichkolwiek korzyści przewidzianych w Programie w tym szczególności ewentualnie naliczonych Nagród.

2. O wykluczeniu z Programu Uczestnik może zostać powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy podany podczas procesu rejestracji, drogą telefoniczną lub za pośrednictwem wiadomości SMS.

3. Uczestnik w każdym czasie może zrezygnować z uczestnictwa w Programie. Rezygnacja powinna mieć formę oświadczenia pisemnego, które należy doręczyć do siedziby Organizatora bądź e-mailowego, które należy przesłać na adres e-mail: kancelaria@reditus.law w tytule podając „Rezygnacja z programu Ambasador REDITUS” z chwilą doręczenia rezygnacji wszystkie należne Nagrody naliczone Uczestnikowi zostaną anulowane.XI. Zmiany Regulaminu Programu

1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie - obowiązująca wersja Regulaminu znajduje się bezpośrednio na stronie internetowej: https://reditus.law/ambasador-regulamin oraz na stronie Programu: https://reditus.law/ambasador

2. Uczestnik zostanie poinformowany o zmianach niniejszego Regulaminu za pośrednictwem wiadomości e-mail, wysłanych przy wykorzystaniu danych kontaktowych podanych przez Uczestnika w Formularzu Zgłoszeniowym lub poprzez publikację takiej informacji, wraz z treścią nowego Regulaminu na stronie internetowej Programu: https://reditus.law/ambasador.XII. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin poddany jest właściwości prawa polskiego.

2. Zasady Programu określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie oraz w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.

3. Organizator Programu nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego wypełnienia Formularza Zgłoszeniowego oraz Formularza Polecającego przez Uczestnika.

4. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu jest lub stanie się nieważne w całości lub części, nie będzie to miało wpływu na ważność pozostałych postanowień. W takim wypadku Organizator oraz Uczestnicy zobowiązują się zastąpić nieważne postanowienie ważnym postanowieniem, które będzie odpowiadało w jak najbliższym zakresie celowi nieważnego postanowienia.

5. Organizator oraz Uczestnicy deklarują, iż dążyć będą do ugodowego rozwiązywania wszelkich sporów mogących powstać w związku z organizowanym Programem.

6. W przypadku nie dojścia do porozumienia, wszelki spory powstałe w wyniku organizowanym Programu podlegają rozstrzygnięciu przez Sąd powszechny właściwy miejscowo dla Miasta Stołecznego Warszawy.

7. Aktualny Regulamin Programu dostępny jest bezpośrednio na stronie internetowej: https://reditus.law/ambasador oraz na stronie Programu: https://reditus.law/ambasador.

8. Niniejsza treść Regulaminu wchodzi w życie z dniem 2023-03-04.